Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Zachariáša - kapitola 2


1 Potom som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, štyri rohy!

2 I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: "Čo je to?" Odpovedal mi: "To sú rohy, ktoré rozhádzali Júdsko, Izrael a Jeruzalem."

3 Nato mi Pán ukázal štyroch remeselníkov.

4 I spýtal som sa: "Čo idú títo robiť?" Odpovedal mi: "To sú rohy, ktoré rozhádzali Júdsko tak, že nik nezdvihol hlavu; títo ich však prišli postrašiť a zvrhnúť rohy národov, ktoré zdvihli roh proti Júdsku, aby ho rozhádzali."

5 Zdvihol som oči, pozrel som sa a, hľa, muž, ktorý mal v ruke merací povraz.

6 I spýtal som sa: "Ty kde ideš?" Odpovedal mi: "Premerať Jeruzalem, chcem vidieť, aký je široký a aký je dlhý."

7 Vtom vychádzal anjel, ktorý vo mne hovoril; oproti nemu vychádzal iný anjel

8 a povedal mu: "Bež a povedz tomu mladíkovi: Jeruzalem bude obývaný ako otvorené mesto pre množstvo ľudí a zvierat, ktoré sú v ňom.

9 A ja, hovorí Pán, budem mu ohnivým múrom dookola a budem slávou uprostred neho.

10 Nože! No! Utekajte zo severnej krajiny - hovorí Pán -, lebo som vás roztriasol do štyroch strán neba - hovorí Pán.

11 Hor' sa! Zachráň sa na Sione ty, čo bývaš u dcéry Bábelu!

12 Lebo toto hovorí Pán zástupov: Za slávou ma poslal k národom, ktoré vás vyplienili. Lebo kto sa vás dotkne, dotýka sa zreničky môjho oka.

13 Lebo, hľa, zaženiem sa na nich rukou a budú korisťou svojich sluhov; vtedy poznáte, že ma poslal Pán zástupov.

14 Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, lebo, hľa, ja prídem a budem bývať uprostred teba - hovorí Pán.

15 V ten deň sa pripoja k Pánovi mnohé národy a budú mojim ľudom, budem teda bývať uprostred teba a budeš vedieť, že ma poslal Pán zástupov k tebe.

16 Vtedy sa zmocní Pán svojho dedičstva, Júdu, a posvätnej zeme a zase si vyvolí Jeruzalem.

17 Nech zatíchne každé telo pred Pánom, keď sa zdvihne zo svojho trvalého príbytku!"