Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Sofoniáša - kapitola 1


1 Slovo, ktoré Pán prehovoril k Sofoniášovi, synovi Chusiho, syna Godoliáša; syna Amariáša, syna Ezechiáša, v dňoch júdskeho kráľa, Amonovho syna Joziáša.

2 "Dočista zmetiem všetko z povrchu zeme, hovorí Pán.

3 Zmetiem ľudí i zvieratá, zmetiem vtáky neba a ryby mora. Skaza zločincom! - a vykántrim ľudí z povrchu zeme, hovorí Pán.

4 Vystriem ruku proti Júdovi a proti obyvateľom Jeruzalema a vyhubím z tohto miesta zvyšky bálov i mená žrecov a kňazov;

5 i tých, čo sa na strechách klaňajú nebeskému vojsku; i tých, čo sa klaňajú a prisahajú na Pána, ale prisahajú aj na Melkoma;

6 i tých, čo sa vzdialili od Pána, nehľadajú Pána a nejdú za ním."

7 Ticho pred tvárou Pána, Jahveho! Veď blízo je Pánov deň; áno, Pán usporiadal obetu, zasvätil svojich povolaných.

8 "V deň Pánovej obety navštívim kniežatá a kráľovičov i všetkých, čo sa obliekajú do rúch cudzincov.

9 A navštívim tých, čo preskakujú v ten deň cez prah, čo naplňujú dom svojho Pána klamstvom a lesťou.

10 V ten deň, hovorí Pán, bude hlasný krik od Rybnej brány, jajkanie od druhej a veľká záhuba od kopcov.

11 Jajkajte, obyvatelia Možiara, veď zahynie celý kanaánsky ľud, vyničia všetkých, čo vážia striebro.

12 V ten deň prekutám Jeruzalem lampami a navštívim chlapov, ktorí tučnejú na svojich kvasniciach a hovoria si: "Pán neurobí ani dobré, ani zlé."

13 Ich bohatstvo prepadne lúpeži a ich domy spustnutiu; budú stavať domy, no bývať (v nich) nebudú, budú vysadzovať vinohrady, ale víno z nich piť nebudú."

14 Blízko je Pánov deň blízko a je veľmi rýchly. Čuj, Pánov deň, trpko tam kričí silák.

15 Ten deň je deň hnevu, deň úzkosti a zvierania, deň víchra a víchrice, deň tmy a temnoty, deň oblakov a mrákavy.

16 Deň pozauny a lomozu proti opevneným mestám a proti vysokým baštám.

17 Do úzkosti vženiem ľudí, že budú chodiť ako slepí, lebo zhrešili proti Pánovi; ich krv sa bude vylievať ako prach a ich telá ako hnoj.

18 Ani ich striebro, ani ich zlato ich nevládze zachrániť v deň Pánovho hnevu. Oheň jeho žiarlivosti pohltí celú zem, lebo skoncuje, a to hrozne, so všetkými obyvateľmi zeme.