Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Ozeáša - kapitola 6


1 "Poďte, vráťme sa k Pánovi lebo on nás poranil a on nás uzdraví, udrel nás, ale ošetrí.

2 Oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť budeme pred jeho tvárou.

3 Poznajme, usilujme sa poznať Pána: jeho východ je pripravený sťa zora a príde nám ako včasný dážď i ako dážď neskorý na zem." Národ sa nenapravil

4 Čo si s tebou počať, Efraim? Čo si s tebou počať, Júda? Vaša láska je ako ranný oblak a ako rosa, ktorá pominie za rána.

5 Preto som ich okresával skrze prorokov, zabíjal slovami svojich úst, aby tvoja spravodlivosť vyšla ako svetlo.

6 Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu a poznanie Boha viac ako celopaly.

7 Oni však zrušili zmluvu ako Adam, tam mi zostali neverní.

8 Galaád je mesto zločincov, plný krvavých šľapají.

9 Ako hrdlo zločincov je zástup kňazov, zabíjali na ceste do Sichemu, áno, zločin páchali.

10 V dome Izraela videl som ohavnosť, je tam smilstvo Efraima, poškvrnil sa Izrael.

11 Aj ty si, Júda, chystaj žatvu, až obrátim osud svojho ľudu.