Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Ozeáša - kapitola 12


1 Klamstvom ma obkľúčil Efraim, lesťou dom Izraela a Júdu, Pán sa jednako pridal k nim, budú sa volať svätým ľudom Božím."

2 Efraim pasie za vetrom, za východným vetrom ženie sa celý deň, množí lož a pustošenie. S Asýrskom uzatvárajú zmluvu a vlečú olej do Egypta.

3 Pán má spor s Júdom, chce strestať Jakuba podľa jeho ciest, podľa jeho skutkov mu odplatí.

4 V lone podchytil svojho brata a vo svojej sile s Bohom zápasil.

5 Zápasil s anjelom a zvíťazil, plakal a uprosoval ho; v Beteli ho našiel, tam s ním hovoril.

6 Pán je Boh zástupov, Jahve je jeho meno.

7 Ty sa však vráť k svojmu Bohu, zachovaj lásku a spravodlivosť a ustavične vo svojho Boha dôveruj.

8 V ruke Kanaánu je falošná váha, rád utláča.

9 I hovorí Efraim: "Veru som zbohatol, nahonobil som si majetok." Všetky jeho zisky nevystačia mu pre hriech, ktorého sa dopustil.

10 "Ale ja som Pán, tvoj Boh, až od egyptskej krajiny; zasa ťa ubytujem v stanoch ako za dní slávnosti.

11 A hovoril som k prorokom, dal som mnohé videnia a prostredníctvom prorokov som v podobenstvách hovoril."

12 V hriešnom Galaáde boli ničomní, v Galgale obetovali býkom, aj ich oltáre budú ako hromady v brázdach na poli.

13 Jakub utiekol na polia Aramu, Izrael slúžil za ženu, za ženu strážil (stáda).

14 Ale prostredníctvom proroka vyviedol Pán Izrael z Egypta a prorok ho strážil.

15 Efraim ma trpko popudzoval; no uvrhne naň jeho krvilačnosť a vráti mu hanbu jeho Pán.