Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Ozeáša - kapitola 1


1 Slovo Pánovo, ktoré prehovoril k Ozeášovi, synovi Bériho, v dňoch júdskych kráľov Oziáša, Joatama, Achaza a Ezechiáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama, syna Joasovho.

2 Začiatok Pánovej reči k Ozeášovi. Pán riekol Ozeášovi: "Vezmi si smilnú ženu a deti zo smilstva, lebo smilstvom sa odvracia krajina od Pána."

3 Išiel teda a vzal si Gomeru, dcéru Debelaima: Ona počala a porodila mu syna.

4 Vtedy mu Pán hovoril: "Daj mu meno Jezrael, lebo ešte chvíľočku a strescem krvnú vinu Jezraela na Jehuovom dome a zruším kráľovstvo domu Izraela.

5 V ten deň dolámem kušu Izraela v jezraelskom údolí."

6 I počala znovu a porodila dcéru. Vtedy mu riekol: "Daj jej meno Neomilostená, lebo už viac neomilostím dom Izraela, žeby som im celkom odpustil.

7 Dom Júdov však omilostím a zachránim ich ako Pán, ich Boh, ale nezachránim ich kušou, mečom, zbrojou vojenskou, ani koňmi, ani jazdcami."

8 I oddojčila Neomilostenú; potom počala a porodila syna.

9 Vtedy hovoril: "Daj mu meno Nie môj ľud, lebo vy nie ste môj ľud a ja nebudem váš.