Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Micheáša - kapitola 6


1 Počujte, čo hovorí Pán: "Vstaň, súď sa pred vrchmi a kopce nech počujú tvoj hlas!"

2 Čujte, vrchy, Pánov spor, i pevné základy zeme, lebo Pán má spor so svojím ľudom, s Izraelom sa bude pravotiť.

3 "Ľud môj, čo som ti urobil? A čím som ti bol na ťarchu? Odpovedz mi!

4 Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva som ťa vykúpil a postavil som ti na čelo Mojžiša, Árona a Máriu.

5 Ľud môj, spomeňže si, čo zamýšľal moabský kráľ Balak a čo mu odpovedal Balám, Beorov syn, od Setimu až po Galgalu, aby si poznal láskavé skutky Pánove."

6 "S čím mám predstúpiť pred Pána, skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám prísť pred neho s celopalmi? S jednoročnými teliatkami?

7 Či má Pán záľubu v tisícoch baranov, v desaťtisícoch potokov oleja? Či mám dať svojho prvorodeného za svoj hriech, plod svojho lona za zločin svojej duše?"

8 Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom.

9 Čuj ! Pán volá k mestu - a spása tým, čo sa boja tvojho mena! "Počúvajte prút a toho, čo ho ustanovil.

10 Ešte je oheň v dome zločinca: zločinné poklady a mizerná zmenšená efa.

11 Či ospravedlním, keď je váha bezbožná a vo vrecku sú falošné závažia?

12 Jeho boháči sú plní násilia, jeho občania hovoria klamstvo a jazyk v ich ústach je lesť.

13 Nuž aj ja ťa začnem udierať, nivočiť pre tvoje hriechy.

14 Budeš jesť a nenasýtiš sa, vnútro ti ostane prázdne. Čo uchytíš, nezachrániš, a čo zachrániš, odovzdám meču.

15 Budeš siať, ale žať nebudeš, budeš šliapať olivy, no nepomažeš sa olejom, i mušt, no víno piť nebudeš.

16 Zachovával si predpisy Omriho a všetky skutky Achabovho domu, kráčal si podľa jeho rád, aby som z teba púšť urobil a z tvojich obyvateľov výsmech; budeš niesť posmech národov."