Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Joela - kapitola 1


1 Slovo Pánovo, ktoré prehovoril k Joelovi, synovi Fatuela.

2 Čujte toto, starci, nakloňte si ucho, všetci obyvatelia zeme! Či sa stalo takéto za vašich dní alebo za dní vašich otcov?

3 Rozprávajte o tom svojim deťom a vaše deti svojim deťom a ich deti ďalším pokoleniam!

4 Zvyšok po rezáčovi zožrala kobylka, zvyšok po kobylke zožral skokan, zvyšok po skokanovi zožral ničiteľ.

5 Vzbuďte sa, opilci, plačte a kvíľte, všetci pijani vína, pre mušt, lebo vám ho spred úst zničili.

6 Lebo do mojej krajiny vystúpil mocný a nespočetný národ; jeho zuby sú zuby leva, hryzáky má ako levica.

7 Moju vinicu obrátil na púšť a moje figovníky obhrýzol, úplne ich olúpal a zahodil, obeleli ich konáre.

8 Kvíľ ako panna odiata vrecovinou pre muža svojej mladosti!

9 Pokrmové a nápojové obety zmizli z domu Pánovho, smútia kňazi, služobníci Pánovi.

10 Spustošené je pole, smúti roľa, veď je znivočené obilie, vyschol mušt, olej uvädol.

11 Roľníci sa hanbia, jajkajú vinári pre pšenicu a jačmeň, lebo žatva je preč z poľa.

12 Vinič vyschol, figovníky uvädli, granátniky i palmy a jablone, všetky stromy poľa vyschli, áno, zmizla radosť u ľudí.

13 Opášte sa a nariekajte, kňazi, kvíľte, služobníci oltára, poďte, bedlite vo vrecovinách, sluhovia môjho Boha, lebo domu Pánovmu sú upreté obety pokrmu a nápoja.

14 Zasväťte pôst, zvolajte zbor, zhromaždite starcov, všetkých občanov krajiny do domu Pána, svojho Boha, a volajte k Pánovi:

15 "Beda tomuto dňu, veď blízo je Pánov deň, príde ako pohroma od Hromovládcu!

16 Či nie pred naším zrakom hynie pokrm, z domu nášho Boha radosť a plesanie?"

17 Hnijú semená pod svojimi hrudami, pusté sú sýpky, rúcajú sa sklady, lebo obilie vyšlo na hanbu.

18 Ako bučí dobytok! Blúdia čriedy statku, lebo nemajú pastvy; aj stáda oviec hynú.

19 K tebe, Pane, volám, lebo oheň strávil stepné lúky a plameň spálil všetky stromy poľa.

20 I zverina poľa túži po tebe, lebo vyschli vodné toky a oheň strávil stepné lúky.