Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Jeremiáša - kapitola 31


1 V tom čase, hovorí Pán, budem Bohom všetkým rodom Izraela a oni budú mojím ľudom.

2 Toto hovorí Pán: Na pustatine našiel milosť národ, ušetrený mečom, do svojho odpočinku išiel Izrael."

3 Zďaleka sa mu zjavil Pán: "Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň.

4 Ešte ťa zbudujem, vystavia ťa, panna, Izrael; ešte sa ozdobíš bubnami, vykročíš do tanca natešených.

5 Ešte budeš sadiť vinice na vrchoch Samárie: čo sadzači zasadia, aj užijú.

6 Lebo príde deň, keď budú kričať strážnici na vrchoch Efraima: "Hor' sa, poďme na Sion k Pánovi, svojmu Bohu!"

7 Lebo toto hovorí Pán: Jasajte pre Jakuba v radosti a plesajte nad hlavou národov! Rozhlasujte, oslavujte a hovorte: "Pán vyslobodil svoj ľud, zvyšky Izraela."

8 Hľa, privediem ich zo severnej krajiny a z končín zeme ich zhromaždím; medzi nimi i slepých a chromých, samodruhé i šestonedieľky: veľký zástup sa vráti sem.

9 Prichádzajú s plačom, no vediem ich s potechou, zavediem ich k potokom vôd po rovnej ceste, kde sa nepotknú, lebo som Izraelov otec a Efraim je môj prvorodený."

10 Národy, čujte slovo Pánovo; ohlasujte na ďalekých ostrovoch a vravte: "Ten, čo rozosial Izrael, pozbiera ho a ustráži ho ako pastier stádo."

11 Áno, Pán vykúpi Jakuba, vyslobodí ho z ruky, čo ho premohla.

12 Prídu a zaplesajú na výšine Siona, budú sa hrnúť k darom Pánovým, k obiliu, muštu a oleju, k mláďatám oviec a statku. Ich duša bude ako zavodnená záhrada, nebudú viac mrieť túžbou.

13 Vtedy sa bude panna tešiť v tanci, mladíci a starci pospolu. "Ich smútok zmením na radosť, poteším ich, rozveselím po žiali.

14 Opojím dušu kňazov hojnosťou a môj ľud sa nasýti mojimi darmi" - hovorí Pán.

15 Toto hovorí Pán: "Čuj, v Ráme počuť vzdychanie, prehorký plač, Ráchel narieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad deťmi, pretože ich niet."

16 Toto hovorí Pán: "Zabráň svojmu hlasu plač a svojim očiam slzy, veď tvoja námaha dostane odmenu, hovorí Pán, vrátia sa z nepriateľskej krajiny.

17 Je nádej pre tvoju budúcnosť - hovorí Pán, synovia sa vrátia na svoje územie.

18 Počujem Efraima vzdychať: "Šľahal si ma, nuž dal som sa šľahať ako neskrotený junec. Priveď ma späť a navrátim sa, veď ty si Pán, môj Boh!

19 Už som oželel svoj odpad, a keď som uznal, bil som si stehno, hanbil som sa a červenal, lebo som niesol hanbu svojej mladosti."

20 Či mi je Efraim drahým synom? Či je rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek mu hrozím, znovu si musím naň spomenúť a trasie sa mi preň vnútro, musím sa nad ním zmilovať" - hovorí Pán.

21 Postav si stĺpy, zasaď si kamene, daj pozor na cestu, na chodník, ktorým si kráčal; vráť sa späť, panna, Izrael, vráť sa sem do týchto svojich miest!

22 Dokedyže budeš blúdiť, dcéra odbojná? Veď Pán svtorí čosi nové na zemi: žena obkľúči muža.

23 Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: "V júdskej krajine a v jej mestách, až obrátim ich osud, budú ešte hovoriť toto slovo: "Pán nech ťa požehná, spravodlivá niva, svätý vrch!"

24 A budú tam bývať spolu Júda a všetky jeho mestá, roľníci a sprievodcovia stád.

25 Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním."

26 (Preto som sa zobudil a pozeral, môj sen mi bol sladký.)

27 Hľa, prídu dni - hovorí Pán, keď zasejem dom Izraelov a dom Júdov semenom ľudí a semenom zvierat.

28 A ako som nad nimi bedlil, keď som mal vytrhávať, rúcať, pustošiť, nivočiť a pôsobiť nešťastie, tak budem bedliť, keď budem mať budovať a sadiť, hovorí Pán.

29 V tých dňoch nebudú viac hovoriť: "Otcovia jedli plánky a synom stŕpli zuby."

30 Každý zomrie len pre svoj hriech; zuby stŕpnu každému človeku, ktorý je plánky.

31 Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu!

32 Nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Tú moju zmluvu oni zrušili, hoci som im bol Pánom - hovorí Pán.

33 Ale toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela - hovorí Pán. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú mojím ľudom.

34 Už sa nebudú vzájomne poučovať a brat bratovi nebude hovoriť: "Poznajte Pána!", pretože ma všetci poznajú od najmenšieho po najväčších - hovorí Pán. Lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem."

35 Toto hovorí Pán, ktorý dáva slnko za svetlo dňu, určuje mesiac a hviezdy za svetlo noci, pobúri more, že hučia jeho vlny, Pán zástupov má meno:

36 "Ak sa tieto zákony otrasú predo mnou, hovorí Pán, aj semä Izraela prestane byť národom predo mnou po všetky dni."

37 Toto hovorí Pán: "Ak sa hore dajú zmerať nebesá -

38 Hľa, prídu dni, hovorí Pán, a mesto sa vybuduje pre Pána od veže Chananel až po Rožnú bránu.

39 Meracia šnúra však pôjde ďalej rovno ku kopcu Gareb a skrúti sa ku Goe.

40 Celé Údolie mŕtvol a popola a celé pole až po potok Kedron a po uhol Konskej brány na východ, bude zasvätené Pánovi. Nikdy viac nebude zbúrané ani zrúcané."