Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Izaiáša - kapitola 12


1 V ten deň povieš: "Chválim ťa, Pane, že si sa hneval na mňa, ale tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

2 Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa, veď moja sila a môj chválospev je Pán, on sa mi stal spásou."

3 I budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy

4 a poviete v ten deň: "Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno.

5 Ospevujte Pána, veď veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi.

6 Plesaj a jasaj obyvateľka Siona, lebo veľkým uprostred teba je Svätý Izraela!