Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Ezechiela - kapitola 42


1 Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria po ceste smerom na sever a viedol ma k cele, ktorá bola pred ohradeným priestorom a pred zadnou budovou na sever.

2 Na pozdĺžnej strane, na strane severnej, sto lakťov a šírka päťdesiat lakťov.

3 Pri dvadsiatich lakťoch vnútorného nádvoria a pri kamennej dlažbe nádvoria vonkajšieho bola galéria oproti galérii na tri poschodia.

4 Pred celami viedla dovnútra desať lakťov široká chodba; chodník sto lakťov dlhý, ktorého dvere boli na sever.

5 Horné cely boli skrátené, pretože im galérie uberali viac než dolným a stredným budovám.

6 Lebo boli trojposchodové, a nemali stĺpy, podobné stĺpom v nádvorí, preto uberali spodným a stredným od podlahy.

7 Bol tam i múr, ktorý tiahol vonku povedľa ciel smerom k vonkajšiemu nádvoriu popred cely; jeho dĺžka bola päťdesiat lakťov.

8 Lebo cely, ktoré ležali pri vonkajšom nádvorí, boli päťdesiat lakťov dlhé, tie však, čo boli oproti chrámu, sto lakťov.

9 Pod týmito celami bol vchod, keď sa k nim prichádzalo od východu z vonkajšieho nádvoria,

10 na strane šírky múru nádvoria. Smerom na juh oproti ohradenému priestoru boli cely.

11 Pred nimi bola cesta podobne ako pri celách, ktoré boli smerom na sever i čo do dĺžky i čo do šírky, i čo do východov, zariadení a dverí;

12 také boli aj dvere ciel, ktoré ležali smerom na juh; dvere boli na začiatku cesty, tej cesty, čo bola pred múrom smerom na východ, keď, sa ta prichádzalo.

13 I povedal mi: "Cely severné a cely južné, ktoré sú pri ohradenom priestore, sú cely sväté; tam kňazi, ktorí sa približujú k Pánovi jedia svätosväté jedlá; tam sa ukladajú svätosväté veci: pokrmové obety, obety za hriech a za previnenie, lebo to miesto je

14 Keď ta kňazi vkročia, nemajú vychádzať zo svätyne na vonkajšie nádvorie, ale tam nech zložia rúcha, v ktorých vykonávali službu, lebo sú sväté; nech si oblečú iné rúcho, a tak nech idú ta, kde je ľud."

15 Keď dokončil vymeriavanie vnútorného domu, vyviedol ma cez bránu, ktorá bola obrátená na východ, a premeriaval dookola.

16 Meral meračskou siahou východnú stranu: päťsto siah podľa meračskej siahy. Potom sa obrátil

17 a meral severnú stranu: päťsto siah podľa meračskej siahy. Obrátil sa

18 a premeral južnú stranu: päťsto siah podľa meračskej siahy.

19 Obrátil sa na západnú stranu a meral: päťsto siah podľa meračskej siahy.

20 Premeral ho na štyri strany. Dookola mal múr, dlhý päťsto a široký päťsto, aby oddeľoval sväté od obyčajného.