Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Ezechiela - kapitola 30


1 Pán prehovoril ku mne takto:

2 "Syn človeka, prorokuj a povedz: Toto hovorí Pán: Kvíľte! Ach, ach, to je deň!

3 Veď je blízo deň, áno, blízo je deň Pána, deň to oblačný, bude to čas národov.

4 Príde meč na Egypt, v Etiópsku bude strach, keď budú v Egypte padať ranení, keď odnesú jeho bohatstvo, keď podvrátia jeho základy.

5 Kuš, Pút, Lúd a celá tá zberba, Chub a synovia spojeneckej krajiny spolu popadajú pod mečom.

6 Toto hovorí Pán: Padnú, čo sa opierajú o Egypt, klesne totiž jeho pyšná moc, od Magdoly až po Syene zrútia sa v ňom pod mečom - hovorí Pán, Jahve.

7 Spustnutí budú uprostred spustnutých krajín a jeho mestá budú opustené uprostred opustených miest.

8 I budú vedieť, že ja som Pán keď v Egypte podložím oheň a zlomia sa všetci jeho pomocníci.

9 V ten deň vyjdú odo mňa posli na člnoch, aby podesili bezpečnosť Etiópie; a bude u nich zdesenie ako v deň Egypta, lebo veru to príde.

10 Toto hovorí Pán, Jahve: Prostredníctvom babylonského kráľa Nabuchodonozora urobím koniec zástupu Egypta.

11 On a jeho ľud s ním - najväčší násilníci národov - budú privedení znivočiť krajinu, vytasia svoje meče proti Egyptu a naplnia krajinu ranenými.

12 Vtedy z riek urobím suchú zem; krajinu vydám do ruky zločincov a prostredníctvom cudzincov znivočím krajinu a všetko, čo je v nej; ja, Pán, som hovoril.

13 Toto hovorí Pán, Jahve, vyhubím sochy a vyničím modly z Memfisu, nebude viac kniežaťa z egyptskej krajiny, v egyptskej krajine rozšírim strach.

14 Spustoším Patros, v Tanise podložím oheň a v Tébach zavediem súdy.

15 Vylejem svoj hnev na Pelusium, pevnosť Egypta, a vyhubím zástup Téb.

16 V Egypte podložím oheň, v kŕčoch sa bude zvíjať Pelusium, Téby budú rozbité a v Memfise bude úzkosť deň čo deň.

17 Mladíci Heliopolisu a Bubastisu padnú pod mečom a pôjdu do zajatia.

18 V Tafnese sa zatmie deň, keď tam polámem berly Egypta a bude koniec jeho pyšnej moci; pokryje ho oblak a jeho dcéry pôjdu do zajatia.

19 V Egypte prevediem súdy a budú vedieť, že ja som Pán."

20 V jedenástom roku, siedmy deň prvého mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto:

21 "Syn človeka, zlomil som rameno faraóna, egyptského kráľa, a veru ho neobviažu, aby sa vyhojilo, nedajú obväz na zavinutie, aby zmocnelo a mohlo chytiť meč.

22 Preto takto hovorí Pán, Jahve: Veru som proti faraónovi, egyptskému kráľovi, zlámem jeho rameno, to zdravé i to zlomené, a vyrazím mu meč z ruky.

23 A Egypt rozhádžem medzi národy a rozosejem po krajinách.

24 Upevním rameno babylonského kráľa a svoj meč vložím do jeho ruky, faraónove ramená však dolámem, že bude pred ním stenať, ako stenú ranení.

25 Ramená babylonského kráľa upevním, ale faraónove ramená klesnú. I budú vedieť, že ja som Pán, keď dám svoj meč do ruky babylonského kráľa, ktorý ho vystrie na egyptskú krajinu.

26 A Egypt rozhádžem medzi národy a rozosejem ich po krajinách, vtedy budú vedieť, že ja som Pán."