Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Ezechiela - kapitola 11


1 Potom ma duch zdvihol a zaviedol k východnej bráne Pánovho domu, ktorá hľadí na východ, a hľa, pri vchode do brány bolo dvadsaťpäť mužov. Medzi nimi som videl Jezoniáša, syna Azurovho, a Feltiáša, syna Banaiášovho, kniežatá ľudu.

2 I riekol mi: "Syn človeka, toto sú mužovia, ktorí zamýšľajú zlo a dávajú zlé rady v tomto meste.

3 Oni hovoria: "Či domy neboli postavené nedávno? Ono je hrniec a my sme mäso."

4 Preto prorokuj proti nim, prorokuj, syn človeka!"

5 Vtom dopadol na mňa Pánov duch a povedal mi: "Hovor: Toto hovorí Pán: Takto hovoríte, dom Izraelov, ale ja poznám, čo vám vystupuje do ducha.

6 Mnohých ste povraždili v tomto meste a jeho ulice ste zaplnili zabitými.

7 Nuž takto hovorí Pán, Jahve: Vami pozabíjaní, ktorých ste v ňom naukladali, sú to mäso a ono je hrniec, vás však z neho vyvediem.

8 Bojíte sa meča, nuž privediem na vás meč, hovorí Pán, Jahve.

9 I vyvediem vás z jeho stredu, dám vás do ruky cudzincov a podrobím vás súdu.

10 Pod mečom padnete, na hranici Izraela vás budem súdiť i dozviete sa, že ja som Pán.

11 Ono vám nebude hrncom a vy nebudete v ňom mäsom na hranici Izraela vás budem súdiť.

12 I budete vedieť, že ja som Pán podľa ktorého zákonov ste nechodili a moje právo ste nezachováva, ba konali ste podľa práva národov, ktoré sú okolo vás."

13 A kým som prorokoval, stalo sa, že Feltiáš, syn Banaiášov, zomrel. Vtedy som padol na tvár, volal som veľkým hlasom a povedal som: Ach Pane, robíš koniec zvyškom Izraela?" -

14 Potom prehovoril Pán ku mne takto:

15 "Syn človeka, tvoji bratia, (tvoji bratia), mužovia z tvojho príbuzenstva a celý Izraelov dom spolu sú tí, o ktorých hovoria obyvatelia Jeruzalema: "Ďaleko sú od Pána, nám sa dostala krajina do vlastníctva."

16 Preto povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Áno, vzdialil som ich medzi národy, áno roztratil som ich po krajinách a máličko som im bol svätyňou v krajinách, do ktorých išli.

17 Preto povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Pozbieram vás spomedzi národov, zhromaždím vás z krajín, po ktorých ste roztratení a dám vám izraelskú zem.

18 Vojdú ta a odstránia z nej všetku jej ošklivosť a všetku jej ohavnosť.

19 Vtedy im dám jednotné srdce a jednotného ducha vložím do ich vnútra. Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce z mäsa,

20 aby kráčali podľa mojich príkazov, zachovávali moje práva a konali podľa nich. Aby boli mojím národom a ja aby som bol Bohom.

21 Ale tým, ktorých srdce ide za ošklivosťami a ohavnosťami, uvalím na hlavu ich konanie," hovorí Pán, Jahve.

22 Nato si cherubíni zdvihli krídla a kolesá zároveň, Pánova sláva však bola na nich odhora.

23 Potom sa Pánova sláva vzniesla sponad stredu mesta a zastala nad vrchom, ktorý je východne od mesta.

24 Vtedy ma uchopil duch a zaviedol ma vo videní, v Pánovom duchu, do Chaldejska k zajatcom. Potom sa videnie, ktoré som videl, vzdialilo odo mňa.

25 I rozpovedal som zajatcom všetky Pánove slová, ktoré mi zjavil.