Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Daniela - kapitola 14


1 Daniel bol kráľovým hosťom a váženejším než ostatní jeho priatelia.

2 Babylonci mali modlu, ktorá so volala Bél; každý deň jej venovali dvanásť meríc múky, štyridsať oviec a šesť krčahov vína.

3 Aj kráľ si ju uctieval a chodil sa jej každý deň klaňať. Ale Daniel sa klaňal svojmu Bohu. Kráľ sa ho pýtal: "Prečo sa neklaniaš Bélovi?"

4 On mu odpovedal: "Preto, že si nectím rukou robené modly, ale živého Boha, ktorý stvoril nebo a zem a má vládu nad každým telom.

5 Kráľ mu povedal: "Nezdá sa ti, že Bél je živý boh? Či nevidíš, koľko zje a vypije každý deň?"

6 Daniel odpovedal so smiechom: "Nemýľ sa, kráľu; ten je zdnuka blatom zvonku kovom a ešte nikdy nejedol."

7 Kráľ s hnevom zavolal jeho kňazov, a povedal: "Ak mi nepoviete, kto tie hostiny poje,

8 zomriete, ale ak dokážete, že to poje Bél, zomrie Daniel, pretože sa rúhal Bélovi. Daniel vravel kráľovi: "Nech sa stane podľa tvojho slova!"

9 Bélových kňazov bolo sedemdesiat, okrem žien a detí. Potom prišiel kráľ s Danielom do chrámu

10 a Bélovi kňazi povedali: "Pozri, my vyjdeme von, ty však, kráľu, predlož pokrmy, namiešaj a polož vína, zamkni dvere a zapečať ich svojím prsteňom.

11 A keď ráno prídeš a nezistíš, že Bél všetko pojedol, nech podstúpime smrť; alebo Daniel, ktorý na nás luhal.

12 Nerobili si starosti, pretože pod stolom urobili tajný vchod, pravidelne cezeň vchádzali a veci poodnášali.

13 Keď však oni odišli a kráľ predložil Bélovi pokrmy, Daniel dal svojim sluhom rozkaz, priniesli popol a posypali celý chrám pred samým kráľom. Potom vyšli, zamkli dvere, zapečatili kráľovým prsteňom a odišli.

14 V noci však, ako obyčajne, prišli kňazi aj ich ženy a deti a všetko pojedli a popili.

15 Kráľ vstal za svitania a Daniel s ním.

16 I pýtal sa: "Sú pečate porušené, Daniel?" On odpovedal: "Neporušené, kráľu!

17 A keď potom kráľ otvoril dvere a pozrel na stôl, veľkým hlasom zvolal: "Veľký si Bél a niet u teba nijakého podvodu!

18 Ale Daniel sa smial, zachytil kráľa, nevkročil dnu, a povedal: "Pozri si podlahu a všimni si, čie sú to stopy."

19 Kráľ vravel: "Vidím stopy mužov, žien a detí. Nato dal rozhnevaný kráľ

20 pochytať kňazov aj ich ženy a deti; i ukázali mu tajné dvere, ktorými vchádzali a strovili veci, ktoré boli na stole.

21 Kráľ ich pozabíjal a Béla vydal Danielovi na ľubovôľu. A on ho zrútil spolu i s chrámom.

22 Bol však veľký drak, ktorého Babylonci ctili,

23 a kráľ povedal Danielovi: "Aj o tomto povieš, že je z kovu? Pozri žije, je a pije; klaňaj sa mu teda!"

24 Ale Daniel odpovedal: "Pánovi, svojmu Bohu, sa budem klaňať, on je živý Boh.

25 Ty však, kráľ, zmocni ma a draka zabijem bez meča a bez palice. Na čo kráľ povedal: "Zmocňujem ťa!"

26 Daniel vzal smolu, loj a vlasy, uvaril to spolu, narobil bochníkov a dal ich drakovi do pysku. Keď to drak zožral, roztrhlo ho. I povedal: "Pozrite, čo ste uctievali!"

27 Keď to Babylonci počuli, veľmi sa rozhnevali, zhromaždili sa ku kráľovi a hovorili: Kráľ sa stal Židom, zrútil Béla, zabil draka a povraždil kňazov."

28 Keď došli ku kráľovi; vraveli: "Vydaj nám Daniela, ináč zabijeme teba aj tvoj dom!

29 Keď kráľ videl, že naňho mocne doliehajú, pod nátlakom im Daniela vydal.

30 A oni ho hodili do levovej jamy, kde ostal šesť dní.

31 V jame bolo sedem levov, ktorým dávali každý deň dve telá a dve ovce; ale v ten deň im ich nedali, aby zožrali Daniela.

32 V Júdsku bol prorok Habakuk, ktorý navaril jedlo, nadrobil do vahančeka chleba a išiel na pole, aby to zaniesol žencom.

33 Vtom riekol Habakukovi Pánov anjel: "Zanes obed, ktorý máš, do Babylonu Danielovi ktorý je v levovej jame!

34 Habakuk odpovedal: "Pane, Babylon som nevidel a jamu nepoznám.

35 Nato ho Pánov anjel chytil za temä, niesol ho za vlasy a položil ho rýchlosťou svojho dychu nad levovú jamu.

36 A Habakuk volal: "Daniel, služobník Boží, vezmi si obed, ktorý ti poslal Boh!"

37 Daniel hovoril: "Spomenul si si na mňa, Bože, a neopustil si tých čo teba milujú."

38 A Daniel vstal a jedol. Anjel však zaraz zaniesol Habakuka naspäť na jeho miesto.

39 Na siedmy deň prišiel kráľ nariekať za Danielom. Priblížil sa k jame, pozrel dnu a hľa, Daniel sedel uprostred levov!

40 Vtedy kráľ zvolal veľkým hlasom: "Veľký si, Pane, Bože Danielov!" A vytiahol ho z levovej jamy.

41 Tých však, čo chceli jeho záhubu, hodil do jamy a čoskoro ich pred ním zožrali.

42 Vtedy kráľ povedal: „Nech sa trasú pred Danielovým Bohom všetci obyvatelia zeme, pretože on je záchranca, ktorý robí znamenia a zázraky na zemi; veď vyslobodil Daniela z levovej jamy!“