Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Amosa - kapitola 1


1 Slová Amosa jedného z pastierov v Tekue, ktoré videl proti Izraelu v dňoch júdskeho kráľa Oziáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama, syna Joasovho, dva roky pred zemetrasením.

2 I povedal: "Pán volá zo Siona, z Jeruzalema vydáva svoj hlas. Smútia nivy pastierov a zoschýna vrchol Karmelu."

3 Toto hovorí Pán: "Pre tri hriechy Damasku, ba pre štyri - neodvolám to: pretože mláťačkou železnou mlátili Galaád

4 vrhnem oheň na Hazaelov dom a strávi Benadadove paláce.

5 Zlámem závory Damasku vykynožím obyvateľov z údolia hriechu a z Bet Edenu toho, čo drží žezlo, ľud Aramu však pôjde do Kíru" - hovorí Pán.

6 Toto hovorí Pán: "Pre tri hriechy Gazy, ba pre štyri - neodvolám to: pretože odviedli všetkých do zajatia, aby ich vydali Edomu,

7 vrhnem oheň na múry Gazy a strávi jej paláce.

8 Vykynožím obyvateľov Azotu a z Askalonu toho, čo drží žezlo; vystriem ruku proti Akaronu, takže zhynú zvyšky Filištíncov" - hovorí Pán, Jahve.

9 Toto hovorí Pán: "Pre tri hriechy Týru, ba pre štyri - neodvolám to: pretože vydali všetkých zajatcov Edomu a nepamätali na bratskú zmluvu,

10 vrhnem oheň na múry Týru a strávi jeho paláce."

11 Toto hovorí Pán: "Pre tri hriechy Edomu, ba pre štyri - neodvolám to: pretože mečom stíhal svojho brata, zničil lásku k nemu, jednostaj držal svoj hnev a svoju zlosť prechovával večne,

12 vrhnem oheň na Teman a strávi paláce Bozry."

13 Toto hovorí Pán: "Pre tri hriechy Amonových synov, ba pre štyri - neodvolám to: pretože rozparovali ťarchavé Galaádu, aby rozšírili svoje hranice,

14 zapálim oheň na múroch Raby, takže strávi jej paláce za lomozu v deň vojny, za búrky v deň víchrice.

15 Jej kráľ pôjde do zajatia, on a s ním jeho kniežatá" - hovorí Pán.