Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Aggea - kapitola 1


1 V druhom roku kráľa Dária, v šiestom mesiaci, v prvý deň mesiaca, prehovoril Pán prostredníctvom proroka Aggea k júdskemu námestníkovi Zorobábelovi, synovi Salatiela, a k veľkňazovi Jozuemu, synovi Josedeka:

2 "Toto hovorí Pán zástupov: Tento ľud vraví: "Ešte neprišiel čas stavať Pánov dom."

3 Pán však prehovoril prostredníctvom proroka Aggea takto:

4 "Pre vás je už čas bývať vo vykladaných domoch, kým tento dom je pustý?

5 Nuž, teraz toto hovorí Pán zástupov: "Všimnite, si, ako sa vám vodí!

6 Siali ste veľa, málo ste zvážali; keď ste jedli, nenasýtili ste sa; keď ste pili, nenapojili ste sa; obliekaním ste sa nezohriali a kto robil za mzdu, dával mzdu do deravého vrecka."

7 Toto hovorí Pán zástupov: "Všimnite si, ako sa vám vodí!

8 Choďte do hory, dovezte, drevo a stavajte dom! Budem v ňom mať záľubu a oslávim sa, hovorí Pán.

9 Hľadel si za množstvom, a bolo z toho málo; doviezli ste to domov, odfúkol som to. Prečo? - hovorí Pán zástupov. Pre môj dom, ktorý je pustý, kým každý z vás beží do svojho domu.

10 Preto sa nad vami zavrelo nebo, že niet rosy a zem nevydala svoju úrodu.

11 Privolal som suchotu na zem, na vrchy, na obilie, na mušt, na olej a na všetko, čo zem vydáva; na ľudí, na zvieratá a na všetku prácu rúk."

12 Salatielov syn Zorobábel a veľkňaz, Josedekov syn Jozue, a celý zvyšok ľudu poslúchol hlas Pána, svojho Boha, a slová proroka Aggea, lebo ho poslal Pán, ich Boh. A ľud sa bál Pána.

13 Aggeus, Pánov posol, povedal ľudu podľa Pánovho posolstva. "Ja som s vami, hovorí Pán."

14 I povzbudil Pán ducha júdskeho námestníka, Salatielovho syna Zorobábela, i ducha veľkňaza, Josedekovho syna Jozueho, ako aj ducha celého zvyšku ľudu a dali sa do roboty na dome Pána zástupov, svojho Boha;

15 dvadsiateho štvrtého dňa šiesteho mesiaca v druhom roku kráľa Dária.