Listovať vo Svätom Písme

Kniha Nehemiášova - kapitola 7


1 Keď bol múr dobudovaný a keď som osadil vráta, boli ustanovení vrátnici, speváci a leviti.

2 Svojmu bratovi Chananimu a veliteľovi pevnosti Chananiášovi som zveril hlavné velenie nad Jeruzalemom, lebo on bol mužom dôveryhodným a bohabojnejším ako mnohí iní.

3 Vydal som im rozkaz: "Neotvárať jeruzalemské brány, až keď už hreje slnko! Vráta treba zatvárať a zamykať závorami kým tam ešte stoja! Majú tiež stavať stráže z Jeruzalemčanov, každého na jeho stanovište, každého oproti jeho domu!" -

4 Mesto bolo rozsiahle a veľké, ale bývalo v ňom ešte málo ľudí. Ešte neboli postavené domy.

5 Preto mi Boh vnukol zhromaždiť a spísať podľa príslušnosti k rodu šľachtu kniežatá a ľud. A tu som našiel záznam o rode tých, ktorí prišli prví. Našiel so ňom zápis: -

6 Toto sú tí príslušníci provincie, ktorí prišli zo zajatia vo vyhnanstve ktorých babylonský kráľ Nabuchodonozor odvliekol a vrátili sa do Jeruzalema alebo do Judey, každý do vlastného mesta,

7 tí, čo prišli so Zorobábelom, Jozuem, Nehemiášom Azariášom, Rámiášom Nachamanim, Mardochejom, Bilšanom Misperetom, Bigvaiom, Nechumom a Bánom. Počet mužov izraelského ľudu:

8 Farošových potomkov dvetisícstosedemdesiatdva,

9 Šefatiášových tristosedemdesiatdva

10 Arachových šesťstopäťdesiatdva,

11 Fachat-Moabových po Jozuem a Joabovi dvetisícosemstoosemnásť,

12 Elamových tisícdvestopäťdesiatštyri,

13 Zatuových osemstoštyridsaťpäť,

14 Zakajových sedemstošesťdesiat,

15 Binuiho šesťstoštyridsaťosem,

16 Bebaiho šesťstodvadsaťosem,

17 Azgadových dvetisíctristodvadsaťdva,

18 Adonikamových šesťstošesťdesiatsedem,

19 Bigvaiho dvetisícšesťdesiatsedem,

20 Adinových šesťstopäťdesiatpäť,

21 Aterových z Ezechiášovej strany deväťdesiatosem,

22 Chašumových tristodvadsaťosem,

23 Besaiho tristodvadsaťštyri,

24 Charifových stodvanásť,

25 Gabaoncov deväťdesiatpäť,

26 Betlehemčanov a Netofančanov stoosemdesiatosem

27 Anatotčanov stodvadsaťosem,

28 Betazmavčanov štyridsaťdva,

29 Kirjatiarimčanov, Kefirčanov a Bérotčanov sedemstoštyridsaťtri,

30 Ramčanov a Gabaanov šesťstodvadsaťjeden,

31 Michmasčanov stodvadsaťdva

32 Betelčanov a Haičanov stodvadsaťtri,

33 Novonebanov päťdesiatdva,

34 Novoelamčanov tisícdvestopäťdesiatštyri,

35 Charimčanov tristodvadsať,

36 Jerichovčanov tristoštyridsaťpäť,

37 Lodčanov, Chadidčanov a Onočanov sedemstodvadsaťjeden,

38 Senaanov tritisícdeväťstotridsať. -

39 Kňazov z Jedaiášove krvi Jozueho vetvy, deväťstosedemdesiattri,

40 z Imerovej tisícpäťdesiatdva,

41 z Paschurovej tisícdvestoštyridsaťsedem,

42 z Charimovej tisícsedemnásť. -

43 Levitov, Jozueho potomkov po Kadmielovi, Hodevášovej vetvy, sedemdesiatštyri. -

44 Spevákov, Asafových potomkov, stoštyridsaťosem. -

45 Vrátnikov, Šalumových, Aterových Talmonových Akubových, Chatitových a Sobaiho potomkov, stotridsaťosem. -

46 Nevoľníkov chrámu, potomkov Sichaových, Chasofových, Tabaotových,

47 Kerosových, Siaových, Fadonových,

48 ebanových, Chagabových, Šalmiho,

49 Chananových, Gidelových, Gacharových,

50 Reaiášových, Resinových, Nekodových,

51 Gazarnových, Uzaových, Faseachových,

52 Besaiho, Meunimových, Nefišesimových,

53 Bakbukových, Chakufových, Charchurových,

54 Baslitových, Mechidových, Charšaových,

55 Barkosových, Siserových, Tamachových,

56 Nesiachových a Chatifaových;

57 z potomkov Šalamúnových služobníkov: potomkov Sotaiho, Sofertových, Feridových,

58 Jálových, Darkonových, Gidelových,

59 Šefatiášových, Chatilových, Pochertových z Hasebaima a Amonových;

60 všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo spolu tristodeväťdesiatdva. -

61 Aj títo vyšli z Tel-Melacha, Tel-Charše, Kerubu, Adonu a Imeru, lenže nevedeli preukázať čeľaď svojich otcov a svoj pôvod, či sú totiž z Izraela,

62 šesťstoštyridsaťdva Delaiášových, Tobiášových a Nekodových potomkov.

63 Z kňazov Chabaiášovi a Hakosovi potomkovia, ďalej potomkovia Berzelaiho, ktorý si vzal za ženu z dcér Galaádčana Berzelaiho a bol nazvaný ich menom.

64 Títo hľadali svoj zápis o rodovej príslušnosti, ale pretože nenašli, vylúčili ich z kňazstva.

65 Kráľov námestník im zakázal jesť zo svätosvätých vecí, dokiaľ nebude zasa stáť kňaz s urim a tumim. -

66 Celé toto spoločenstvo do jedného počítalo štyridsaťdvatisíctristošesťdesiat,

67 okrem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedemtisíctristotridsaťsedem; ďalej s nimi bolo dvestoštyridsaťpäť spevákov a speváčok.

68 Koní mali sedemstotridsaťšesť, mulíc dvestoštyridsaťpäť,

69 tiav štyristotridsaťpäť a oslov šesťtisícsedemstodvadsať. -

70 Poniektorí náčelníci rodov venovali na stavebné dielo. Kráľov námestník dal do pokladu tisíc drachiem zlata, päťdesiat čiaš, päťstotridsať kňazských sukní.

71 Podajedni náčelníci rodov venovali na stavebný poklad dvadsaťtisíc drachiem zlata a dvetisíc dvesto mín striebra.

72 Toho, čo dal ostatný ľud, bolo dvadsaťtisíc drachiem zlata, dvetisíc mín striebra a šesťdesiatsedem kňazských sukní.

73 Tak sa teda osadili kňazi, leviti, vrátnici, speváci a niektorí z ľudu, chrámoví nevoľníci a celý Izrael vo svojich mestách. A keď nastal siedmy mesiac - Izraeliti bývali už vo svojich mestách.