Listovať vo Svätom Písme

Kniha Nehemiášova - kapitola 10


1 "Pre toto všetko my robíme pevnú zmluvu a spisujeme ju: Naši hodnostári, naši leviti a naši kňazi potvrdzujú na nej pečaťami svoje podpisy."

2 Uviedli sa na nej: Chachaliášov syn Nehemiáš, kráľov námestník, a Sedechiáš,

3 Seriáš, Azariáš, Jeremiáš,

4 Pašchur, Amariáš, Malkiáš,

5 Chatuš, Šebaniáš, Maluch,

6 Charim, Meremot, Obadiáš,

7 Daniel, Gineton, Baruch,

8 Mešulam, Abiáš, Mijamin,

9 Maásiáš, Bilgai, Šemaiáš; to boli kňazi.

10 Ďalej leviti: Azaniášov syn Jozue, Binuji z Chenandadových potomkov, Kadmiel

11 a ich druhovia Šebaniáš, Hodiáš, Kelita, Pelaiáš, Chanan,

12 Micha, Rechob, Chašabiáš,

13 Zakur Serebiáš, Šebaniáš,

14 Hodiáš, Bani a Beninu.

15 Hlavní z ľudu: Paroš, Pachat-Moab, Elam, Zatu, Bani,

16 Buni, Azgad, Bebai,

17 Adoniáš, Bigvai, Adin,

18 Ater, Chizekiáš, Azur,

19 Hodiáš, Chašum, Besai,

20 Charif, Anatot, Nebai,

21 Magpiáš, Mešulam, Chezir,

22 Mešezabel, Sadok, Jadua,

23 Pelatiáš, Chanan, Anaiáš,

24 Hoseáš, Chananiáš, Chašub,

25 Halocheš, Pilcha, Šobek,

26 Rechum, Chašabua, Maásiáš,

27 Achiáš, Chanan, Anan,

28 Maluch, Charim a Bána.

29 Ostatný ľud, kňazi, leviti, vrátnici, speváci chrámoví nevoľníci, všetci, ktorí sa vrátili od národov krajín k Božiemu, zákonu, ich manželky, ich synovia a dcéry, všetci, ktorí vedeli pochopiť,

30 pripájali sa k svojim slávnym súkmeňovcom. - Zaklínali sa a prisahali: že sa budú riadiť Božím zákonom, ktorý bol daný prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša; že budú zachovávať a plniť všetky prikázania Pána, nášho Boha, i jeho ustanovenia a jeho predpisy;

31 a preto že nebudeme dávať svoje dcéry národom krajiny ani brať ich dcéry svojim synom;

32 od národov krajiny, ktoré prinesú v sobotný deň na trh tovar a akékoľvek potraviny, ani v sobotu, ani v iný sviatočný deň nevezmeme nič; v siedmom roku sa zriekneme poľnej úrody a akéhokoľvek vymáhania dlhov;

33 ukladáme si za povinnosť dávať ročne tretinu šekla na potreby domu svojho Boha,

34 na predkladné chleby, na ustavičnú obetu, na ustavičný celopal, na soboty, na novmesiace, na slávnosti, na posvätné veci, na obety za hriech na uzmierenie pre Izrael a na všelijaké potrebnosti domu nášho Boha.

35 A my kňazi, leviti a ľud, sme hodili aj lós o dodávke dreva; že ho budeme donášať pre dom nášho Boha po čeľadiach našich otcov v určenom čase z roka na rok, aby bolo na pálenie na oltári Pána, nášho Boha, ako je predpísané v zákone.

36 Budeme tiež odovzdávať prvotiny svojich polí a prvotiny všetkých plodov z hocakého stromu z roka na rok do Pánovho domu;

37 zaväzujeme sa ďalej odovzdávať pre dom nášho Boha svojich prvorodencov i prvotiny svojho statku, ako je predpísané v zákone, i prvotiny svojho dobytka a svojho stáda kňazom konajúcim službu v dome nášho Boha.

38 Ďalej najlepšiu časť svojich múčnych výrobkov a svojich obetí pozdvihnutia, plodov všetkých stromov, muštu a oleja budeme tiež odovzdávať kňazom do miestností domu svojho Boha, priam tak desatinu svojich polí levitom. A leviti budú tie desatiny vyberať vo všetkých mestách, kde budeme obrábať zem.

39 Nech je s levitmi kňaz, Áronovec, keď sa vyberajú levitské desatiny, a leviti nech odnášajú desatinu desatiny do príbytku nášho Boha do miestnosti pokladnice. - Do týchto miestností totiž prinášali Izraeliti a leviti obetné dary obilia, muštu a oleja. Tam bývali aj posvätné nádoby, kňazi konajúci službu, vrátnici a speváci. - Nebudeme teda nedbanliví o dom svojho Boha.