Listovať vo Svätom Písme

Kniha Jozue - kapitola 9


1 Keď sa to dozvedeli všetci králi, ktorí sídlili na druhej strane Jordána, na vrchovine, na nížine a na celom pobreží Veľkého mora smerom na Libanon, Hetejci, Amorejčania, Kanaánčania Ferezejci Hevejci a Jebuzejci,

2 zhromaždili sa, aby jednomyseľne bojovali proti Jozuemu a Izraelitom.

3 Keď Gabaončania počuli, čo Jozue urobil s Jerichom a Haiom,

4 vymysleli aj oni lesť. Nabrali potravy, na osly naložili staré vrecia a staré, dopráskané a pozväzované vínne mechy;

5 na nohách mali starú, zaplátanú obuv a na sebe obnosené šaty; a všetok chlieb, ktorý si vzali na cestu, bol zoschnutý a rozdrobený.

6 Tak prišli k Jozuemu do tábora v Galgale a vraveli jemu i Izraelitom: "Došli sme z ďalekej krajiny. Uzavrite s nami zmluvu!"

7 Izraeliti hovorili Hevejcom: "Možno bývate u nás. Ako môžeme s vami uzavrieť zmluvu?"

8 Oni povedali Jozuemu: Sme tvojimi služobníkmi." Jozue sa ich opýtal: "Kto ste vy? A odkiaľ prichádzate?"

9 Odpovedali: "Z veľmi ďalekej krajiny prišli tvoji služobníci pre meno Pána tvojho Boha. Lebo sme počuli o ňom zvesť: čo všetko urobil v Egypte

10 a čo všetko urobil dvom amorejským kráľom, totiž hesebonskému kráľovi Sehonovi a bášanskému kráľovi Ogovi v Astarote.

11 Tu nám povedali naši starší a všetci obyvatelia našej krajiny: "Naberte si potravy na cestu, choďte im v ústrety a povedzte im: My sme vaši služobníci. Uzavrite teda s nami zmluvu!"

12 Toto je náš chlieb! Teplý sme si ho vzali z domu, keď sme sa vydali na cestu, aby sme prišli k vám. A teraz pozrite, je zoschnutý a rozdrobený!

13 A toto sú vínne mechy. Boli nové, keď sme ich plnili. A teraz sú deravé! A toto je náš odev a naša obuv! Je to zodraté na veľmi dlhej ceste."

14 Tu si mužovia vzali niečo z ich potravy, ale Pánovo rozhodnutie si nevyžiadali.

15 Jozue s nimi dojednal mier a uzavrel zmluvu, že ich ponechá nažive, a náčelníci ľudu im to potvrdili prísahou. -

16 Ale tri dni po uzavretí zmluvy s nimi dozvedeli sa, že sú zblízka, ba dokonca, že bývajú u nich:

17 Izraelovi synovia sa vybrali a na tretí deň prišli do ich miest. Ich mestá sú: Gabaon Kafira, Berot a Karjatiarim.

18 Izraelovi synovia ich však nepobili, lebo náčelníci ľudu sa im zaprisahali na Pána, Izraelovho Boha. No všetok ľud reptal proti náčelníkom.

19 Ale všetci náčelníci vraveli zhromaždenému ľudu: "My sme sa im zaprisahali na Pána, tak im teraz nemôžeme nič urobiť.

20 Darmo, musíme sa k nim takto zachovať. Necháme ich nažive, aby nás nezastihol (Pánov) hnev pre prísahu, ktorú sme im dali."

21 Potom im náčelníci vraveli: "Zostanete nažive!" A boli drevorubačmi a vodármi všetkému ľudu ako im prikázali náčelníci. -

22 Jozue si ich dal zavolať a vravel im: "Prečo ste nás oklamali?! Hovorili ste: "Bývame ďaleko od vás." A zatiaľ bývate u nás.

23 A teraz buďte prekliati a každý z vás musí byť navždy služobníkom, drevorubačom a vodárom v dome môjho Boha!"

24 Oni odpovedali Jozuemu: "K tvojim služobníkom došla zvesť, že Pán, tvoj Boh, sľúbil svojmu služobníkovi Mojžišovi, že vám dá celú túto krajinu a vyhubí pred vami všetkých obyvateľov krajiny. Mali sme pred vami veľký strach o život a urobili sme túto vec.

25 Teraz, hľa, sme v tvojej moci! Zaobchádzaj s nami, ako uznáš za dobré a správne!"

26 A urobil s nimi tak; vytrhol ich z ruky Izraelových synov, takže ich nepobili.

27 V ten deň ich Jozue ustanovil za drevorubačov a vodárov pre ľud a pre (Pánov) oltár - sú nimi až dodnes - na mieste, ktoré si má (Pán) vyvoliť.