Listovať vo Svätom Písme

Kniha Jozue - kapitola 3


1 Včasráno Jozue vstal, vyrazili zo Setim a došli k Jordánu, on a všetci Izraeliti. Tam strávili noc pred prechodom.

2 Po troch dňoch prešli náčelníci ľudu cez tábor

3 a oznamovali ľudu: "Keď spozorujete archu zmluvy Pána, vášho Boha, a kňazov z rodu Lévi, ako ju nesú, vtedy sa aj vy pohnite zo svojho miesta a choďte za ňou!

4 Ale medzi vami a ňou nech je odstup aspoň dvetisíc lakťov - nepribližujte sa k nej -, aby ste poznali cestu, po ktorej máte ísť, lebo dosiaľ ste po tej ceste ešte nešli."

5 Potom Jozue nariadil ľudu: "Posväťte sa! Lebo zajtra bude Pán robiť medzi vami divy."

6 Kňazom Jozue rozkázal: "Vezmite archu zmluvy a choďte (s ňou) pred ľudom!" I vzali archu zmluvy a kráčali pred ľudom. -

7 Pán však povedal Jozuemu: "Dnes ťa začnem vyvyšovať pred zrakom celého Izraela, aby vedeli, že ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou.

8 Teraz však rozkáž kňazom, ktorí ponesú archu zmluvy: Keď prídete na okraj vody Jordánu, zastavte sa v Jordáne!"

9 Potom Jozue povedal Izraelitom: "Pristúpte sem a vypočujte slová Pána, svojho Boha!"

10 A Jozue pokračoval: "Po tomto poznáte, že je živý Boh medzi vami a že zničí pred vami Kanaánčanov, Hetejcov, Hevejcov, Ferezejcov, Gergezejcanov, Amorejčanov a Jebuzejcov:

11 Archa zmluvy Pána celej zeme pôjde pred vami cez Jordán!

12 A teraz si vyberte dvanásť mužov z Izraelových kmeňov, z každého kmeňa po jednom!

13 Len čo spočinú chodidlá kňazov, ktorí ponesú archu Boha, Pána celej zeme, na vodách Jordánu, vody Jordánu sa rozdvoja a vody, ktoré pritekajú zhora, zastavia sa na jednej hromade." -

14 Ľud teda vyšiel zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, a kňazi niesli archu zmluvy pred ľudom.

15 Len čo nosiči archy došli k Jordánu a nohy kňazov, ktorí niesli archu, dotkli sa okraja vôd, hoci Jordán po všetky dni žatvy napĺňa svoje koryto,

16 vody, ktoré pritekajú zhora, sa zastavili a stáli nahromadené ďaleko pri meste Adam, ktoré leží pri Sartane. Tie však, čo tečú k Pustému alebo Soľnému moru (ktoré sa teraz nazýva Mŕtve more), odtiekli, až úplne zmizli. Tak ľud prechádzal oproti Jerichu.

17 Kňazi však, ktorí niesli archu Pánovej zmluvy, pevne stáli na suchej zemi uprostred Jordánu - zatiaľ všetok Izrael prechádzal po suchu -, kým neprešiel všetok ľud na druhú stranu Jordánu.