Listovať vo Svätom Písme

Kniha Jozue - kapitola 19


1 Druhý lós padol na Simeona, na kmeň Simeonových synov podľa ich rodov. Ich dedičný podiel bol uprostred podielu Júdovcov.

2 V ich dedičnom podiele bolo: Bersabe, (Sabe). Molada,

3 Hasersual, Bala, Asem,

4 Eltolad, Betul, Harma,

5 Sikeleg Bet-Marchabot, Hasersusa,

6 Bet-Lebaot a Sarohen: trinásť miest s ich dedinami.

7 Ain-Remon, (Talcha), Atar, Asan: štyri mestá s ich dedinami.

8 Ďalej všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až po Bálat-Bér a Ramu na juhu. To je dedičný podiel Simeonovcov podľa ich rodov.

9 Podiel Simeonovcov bol (oddelený) z podielu Júdovcov; Júdovým synom bol totiž ich podiel priveľký. Tak Simeonovci dostali svoj dedičný podiel uprostred ich dedičného podielu. -

10 Tretí lós padol na Zabulonových synov podľa ich rodov. Hranica ich dedičného podielu siaha až po Sarid.

11 Na západ stúpa ich hranica (smerom k moru) do Meraly, ide až k Debasetu a dotýka sa potoka, ktorý je východne od Jekonama.

12 A zo Sarida ide zasa na východ, k východu slnka, na územie Keselet-Tábora, ďalej do Dabereta a potom stúpa do Jafie.

13 Odtiaľ prechádza na východ, k východu slnka, do Get-Hefera, Takasina, vchádza do Remona Amtara a zatáča sa do Noga.

14 Potom sa hranica ohýba severne od Hanatona a končí sa v údolí Jeftahel.

15 ... Kated, Nálol, Semeron; Jedala a Betlehem: dvanásť miest s ich dedinami.

16 To je dedičný podiel Zabulonovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami. -

17 Štvrtý lós padol na Isachara, na Isacharových synov podľa ich rodov.

18 Ich hranica je Jezrael, Kasalot, Sunem,

19 Hafaraim, Seon, Anaharat,

20 Rabot, Kesion, Abes,

21 Ramet, En-Ganim, En-Hada a Bet-Feses.

22 Hranica siaha k Táboru, Sehesime, Bet-Šemešu a hranica sa končí na Jordáne: šestnásť miest s ich dedinami.

23 To je dedičný podiel kmeňa Isacharovcov podľa ich rodov: mestá s ich dedinami. -

24 Piaty lós padol na kmeň Aserových synov podľa ich rodov.

25 Ich hranica je Halkat, Chali, Beten, Aksaf,

26 Elmelech, Amád a Mesal. Potom zasahuje (vrch) Karmel na západnej strane a potok (Sichor) Labanat.

27 Nato sa stáča na východ do Bet-Dagona, siaha až k Zabulonovi a k údoliu Jeftahel na severe; ďalej k Bet-Emeku a Nehielu a pokračuje severne na Kabul,

28 Abran, Rohob, Hamona a Kanu až do Veľkého Sidona.

29 Potom hranica zahýba do Hormy a až do opevneného mesta Týru. Nakoniec hranica zatáča do Hosy a končí sa pri Mori. ... Machaleb, Achziba,

30 Amma, Afek a Rohob: dvadsaťdva miest s ich dedinami.

31 To je dedičný podiel kmeňa Aserovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami. -

32 Na Neftalimovcov padol šiesty lós, na Neftaliho synov podľa ich rodov.

33 Ich hranica ide od Helefa, od Sánanimskej dubiny, od Adami-Nekeba a Jebnaela až k Lekumu a končí sa na Jordáne.

34 Potom sa hranica zatáča na západ do Azanot-Tábora a odtiaľ ide ďalej do Hukuky. Na juhu siaha k Zabulonovi, na západe sa dotýka Asera a na východe Jordána.

35 Opevnené mestá sú: Asedim, Ser, Emat, Rekat, Keneret,

36 Edema, Arama, Asor,

37 Kedes, Edrai, En-Hasor,

38 Jeron, Magdalel, Horem, Bet-Anat a Bet-Šemeš: devätnásť miest s ich dedinami.

39 To je dedičný podiel kmeňa Neftalimovcov podľa ich rodov: mestá s ich dedinami. -

40 Siedmy lós padol na kmeň Danových synov podľa ich rodov.

41 Územie ich dedičného podielu je Saraa, Estaol, Hir-Šemeš,

42 Selebin, Ajalon, Jetela,

43 Elon, Temna, Akron,

44 Elteke, Gebeton, Balát,

45 Júd, Bane-Barach, Get-Remon,

46 Me-jarkon, Arekon s pobrežím pri Joppe.

47 Ale Danovcom sa územie strácalo. Preto Danovi synovia vytiahli a bojovali proti Lesemu. Dobyli ho, vyhubili mečom, obsadili ho a usadili sa v ňom. A nazvali Lesem Danom podľa mena svojho otca Dana.

48 To je dedičný podiel kmeňa Danovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami. -

49 Keď ukončili deľbu krajiny na jednotlivé územia, Izraeliti dali podiel aj Nunovmu synovi Jozuemu vo svojom strede.

50 Podľa Pánovho rozkazu mu dali mesto, ktoré si žiadal, Tamnat-Sáru na Efraimskom pohorí. On si mesto vybudoval a usadil sa v ňom.

51 Toto sú dedičné podiely, ktoré lósom rozdelili kňaz Eleazar, Nunov syn Jozue a náčelníci izraelských kmeňov v Šíle pred Pánom pri vchode do stánku zjavenia. Tak dokončili deľbu krajiny.