Listovať vo Svätom Písme

Kniha Jozue - kapitola 15


1 Podiel kmeňa Júdovcov podľa ich rodov siahal na juhu k hranici Edomska, k púšti Sin, k najkrajnejšiemu juhu.

2 Ich hranica sa začína na konci Soľného mora, od južného zálivu.

3 Ďalej ide južne od Škorpiónovej vysočiny, prechádza na Sin, stúpa južne od Kadešbarny, pokračuje na Esron, potom ide hore do Adara, zahýba do Karkay,

4 potom prechádza do Asemony, ďalej ide k Egyptskému potoku a hranica sa končí pri Mori. Toto bude vaša južná hranica.

5 Východnou hranicou je Soľné more až po ústie Jordánu. Severná hranica sa začína od výbežku mora pri ústí Jordánu.

6 Potom hranica stúpa od Bet-Hagly a prechádza severne od Bet-Araby. Ďalej hranica vystupuje ku Skale Rubenovho syna Boena.

7 Potom hranica ide z údolia Achor hore do Debery a zahýba na sever do Galgaly oproti vysočine Adomim, ktorá je južne od potoka. Potom hranica prechádza vodou Slnečného prameňa a končí sa pri prameni Rogel.

8 Odtiaľ hranica vystupuje do údolia Ben-Enom po južnej strane Jebuzejcov, čiže Jeruzalema. Ďalej hranica vystupuje na končiar vrchu, ktorý leží západne od údolia Enom na severnom konci údolia Refaim.

9 Od končiara vrchu hranica zatáča k prameňu Vody Neftoachovej a ide ďalej k mestám Efronovho pohoria. Potom hranica zahýba do Bály, to je Karjatiarim.

10 Od Bály sa hranica točí na západ k vysočine Seir, prechádza po severnej strane vrchu Jarim, to je Cheslon, zostupuje do Bet-Šemeša a prechádza do Tamny.

11 Ďalej ide hranica po severnej strane Akarona, potom sa ohýba do Sechrony, prechádza cez vrch Bála a ide ďalej do Jebneela; a hranica sa končí pri mori.

12 Západnou hranicou je Veľké more s pobrežím. -

13 Jefonovmu synovi Kalebovi dal Jozue podiel uprostred Júdovcov, ako mu rozkázal Pán, totiž mesto Enakovho otca Arbea, čo je Hebron.

14 Kaleb odtiaľ vypudil troch Enakových synov, Sesaja, Ahimana a Tolmaja; Enakových potomkov.

15 Odtiaľ tiahol vyššie proti obyvateľom Dabira. Dabir sa prv menoval Karjat-sefer.

16 Tu povedal Kaleb: "Kto premôže Karjat-sefer a zaujme ho, tomu dám za ženu svoju dcéru Aksu."

17 A dobyl ho Otoniel, syn Kenéza, ktorý bol Kalebovým bratom. I dal mu za ženu svoju dcéru Aksu.

18 Keď mala odísť, podpichovala ho, aby žiadal od jej otca nejaké pole. I zoskočila z osla a Kaleb sa jej opýtal: "Čo ti je?"

19 Odpovedala: "Daj mi veno! Dal si mi síce pole v Negebe, ale daj mi aj vodné pramene!" Dal jej teda horné pramene i dolné pramene. -

20 To je dedičný podiel kmeňa Júdových synov podľa ich rodov.

21 Mestá v Negebe, na pohraničí kmeňa Júdovcov až po edomskú hranicu, boli: Kabseel, Eder, Jagur,

22 Kina, Dimona, Adada,

23 Kádeš, Asor Jetnam,

24 Zif, Telem, Balot,

25 Nový Asor Karjot-Hesron, to je Asor,

26 Amam, Sama, Molada,

27 Aser-gada, Hasemon, Bet-felet,

28 Hasersual, Bersabe, Baziotia,

29 Bála, Jim, Esem,

30 Eltolad, Kesil, Harma,

31 Sikeleg, Medemena, Sensena,

32 Lebaot, Selim, Aen-Remon. Spolu dvadsaťdeväť miest s ich dedinami.

33 Na nížine: Estaol, Sarea, Asena,

34 Zanoe, Enganim, Tafua, Enaim,

35 Jerimot, Odolam, Socho, Azeka,

36 Saraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim: štrnásť miest s ich dedinami.

37 Sanan, Hadasa, Magdal-gad,

38 Delean, Masefa, Jektel,

39 Lachiš, Baskat, Eglon,

40 Chebon, Leheman, Ketlis,

41 Giderot, Bet-Dagon Náma a Makeda: šestnásť miest s ich dedinami.

42 Labana, Eter, Asan,

43 Jefta, Esna, Nesib,

44 Keila, Achzib, Maresa: deväť miest s ich dedinami.

45 Akaron so svojimi dedinami a osadami.

46 Od Akarona až po more všetko, čo je na okolí (Azota a jeho dedín):

47 Azot s jeho dedinami a osadami, Gaza s jej dedinami a osadami až po Egyptský potok. Veľké more je teda hranica.

48 Na vrchovine: Samir, Jeter, Sokot,

49 Dana, Karjat-sena, to je Dabir,

50 Anab, Istemo, Anim,

51 Gosen, Olon a Gilo: jedenásť miest s ich dedinami.

52 Arab, Ruma, Esán,

53 Janum, Bet-Tafua, Afeka,

54 Atmata, Karjat-Arbe, to je Hebron, a Sior: deväť miest s ich dedinami.

55 Maon, Karmel, Zif, Jota,

56 Jezrael, Jukadam, Zanoe,

57 Akain, Gabaa Tamma: desať miest s ich dedinami.

58 Halhul, Besur, Gedor,

59 Maret, Bet-Anot, Eltekon: šesť miest s ich dedinami.

60 Karjat-bál, to je Karjatiarim, a Areba: dve mestá s ich dedinami.

61 Na púšti: Bet-Araba, Medin, Sachacha,

62 Nebsan, Soľné mesto a Engadi: šesť miest s ich dedinami.

63 Ale Jebuzejcov, obyvateľov Jeruzalema, Júdovci nemohli vypudiť. Tak Jebuzejci bývajú s Júdovcami v Jeruzaleme až dodnes.