Listovať vo Svätom Písme

Kniha Jozue - kapitola 12


1 Toto sú králi krajiny, ktorých Izraelovi synovia porazili a opanovali ich územie na druhej strane Jordána, na východ od rieky Arnon až po pohorie Hermon s celou východnou Arabou.

2 Amorejský kráľ Sehon, ktorý sídlil v Hesebone. Panoval od Aroera, ktorý leží na brehu rieky Arnon, od stredu poriečia nad polovicou Galaádu až po rieku Jabok na hranici Amončanov,

3 aj nad Arabou až po Kenerotské jazero na východe a až po Pusté, čiže Soľné more, na východe, smerom na Betsimot, a na juh po úpätie svahov Fasgy.

4 Ďalej územie bášanského kráľa Oga, ktorý bol zo zvyškov Refaimcov. Sídlil v Aštarote a v Edrai.

5 Panoval nad Hermonským pohorím, nad Salechou a nad celým Bášanom až po územie Gesurcov a Maáchovcov, aj nad polovicou Galaádu po hranicu Hesebonského kráľa Sehona.

6 Pánov služobník Mojžiš a Izraelovi synovia ich pobili a Pánov služobník Mojžiš dal (ich krajinu) do vlastníctva Rubenovcom, Gadovcom a polovici Manassesovho kmeňa. -

7 Toto sú králi krajiny, ktorých porazil Jozue s Izraelovými synmi na druhej strane Jordána, na západe od Bálgadu v Libanonskom údolí až po vrch Chalak, ktorý čnie oproti Seiru, a ich krajinu dal Jozue do vlastníctva izraelským kmeňom podľa ich oddielov

8 na vrchovine, v nížine, v Arabe, na svahoch, na púšti, v Negebe, kde bývali Hetejci, Amorejčania, Kanaánčania, Ferezejci, Hevejci a Jebuzejci:

9 kráľ jerišský jeden, kráľ haiský pri Betele jeden,

10 kráľ jeruzalemský jeden, kráľ hebronský jeden,

11 kráľ jerimotský jeden, kráľ lachišský jeden,

12 kráľ eglonský jeden, kráľ gezerský jeden,

13 kráľ dabirský jeden, kráľ gaderský jeden,

14 kráľ hermonský jeden, kráľ heredský jeden,

15 kráľ lebnanský jeden, kráľ odolumský jeden,

16 kráľ makedský jeden, kráľ betelský jeden,

17 kráľ tafuanský jeden, kráľ oferský jeden,

18 kráľ afekský jeden, kráľ saronský jeden,

19 kráľ madonský jeden, kráľ asorský jeden,

20 kráľ semeronský jeden, kráľ achsafský jeden,

21 kráľ tenacký jeden, kráľ magedský jeden,

22 kráľ kádešský jeden, kráľ jachananský na Karmele jeden,

23 kráľ dorský na Dorskom pohorí jeden, kráľ galgalských národov jeden,

24 kráľ terský jeden. Všetkých kráľov spolu: tridsaťjeden.