Listovať vo Svätom Písme

Kniha Ezdrášova - kapitola 8


1 Toto sú hlavy rodov s označením kmeňového pôvodu tých, čo išli so mnou za kraľovania kráľa Artaxerxa z Babylonu:

2 Z Pinchasových synov Geršom, z Itamarových synov Daniel, z Dávidových synov Chatuš,

3 Sechaniášov syn, z Farošových synov Zachariáš a s ním zapísaných stopäťdesiat mužov,

4 z Pachat-Moabových synov: Zerachiášov syn Eljehoenaj a s ním dvesto mužov,

5 zo Zatuových synov: Jachazielov syn Šechaniáš a s ním tristo mužov,

6 z Adinových synov: Jonatánov syn Ebed a s ním päťdesiat mužov,

7 z Elamových synov: Ataliášov syn Izaiáš a s ním sedemdesiat mužov,

8 zo Šefatiášových synov: Michaelov syn Zebadiáš a s ním osemdesiat mužov,

9 z Joabových synov: Jechielov syn Obadiáš a s ním dvestoosemnásť mužov,

10 z Baniových synov: Josifiášov syn Šelomit a s ním stošesťdesiat mužov,

11 z Bebaiho synov: Bebaiho syn Zachariáš a s ním dvadsaťosem mužov,

12 z Azgadových synov: Hakatanov syn Jochanan a s ním stodesať mužov,

13 z Adonikamových synov tí, čo neodišli predtým: a volajú sa Elifelet, Jehiel a Šemaiáš a s nimi šesťdesiat mužov,

14 z Bigvaiho synov Utai a Zabud a s nimi sedemdesiat mužov. -

15 Zhromaždil som ich pri rieke, čo tečie do Ahavy, a pobudli sme tam tri dni. Keď som sa rozhliadol po ľude a kňazoch, nenašiel som medzi nimi ani jediného levitu.

16 Vtedy som poslal po predákov a učiteľov, po Eliezera, Ariela, Šemaiáša, Elnatana, po Jariba a druhého Elnatana.

17 Rozkázal som im, aby šli k Idovi, starostovi v obci Chasifia, a vložil som im do úst slová, ktorými sa bolo treba prihovoriť Idovi a jeho bratom, nevoľníkom chrámu v obci Chasifia, aby k nám priviedli služobníkov pre dom nášho Boha.

18 A priviedli nám, lebo nad nami bola dobrotivá ruka nášho Boha, veľmi učeného muža zo synov Moholiho, Léviho syna, Izraelovho syna, totiž Šerebiáša a jeho synov s jeho bratmi, spolu osemnástich,

19 ďalej Chašabiáša a s ním Izaiáša z Merariho synov, jeho bratov a ich synov, spolu dvadsiatich,

20 a z nevoľníkov chrámu, ktorých dal Dávid a kniežatá na službu levitom, dvestodvadsať nevoľníkov chrámu. Títo všetci boli zaznačení podľa mena. -

21 Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred pohľadom svojho Boha a tým si od neho vyprosili šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok.

22 Hanbil som sa totiž prosiť kráľ o vojsko a jazdu na našu ochranu proti nepriateľom na ceste. Veď sme vyhlásili kráľovi: "Ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, ktorí ho vyhľadávajú na svoje dobro; a zasa jeho mohutný hnev zasahuje všetkých, čo ho opúšťajú."

23 A tak sme sa postili a prosili sme o to svojho Boha, a dal sa nám uprosiť.

24 Potom som vyvolil z popredných kňazov dvanástich, Šerebiáša a Chašabiáša a s nimi desiatich spomedzi ich bratov.

25 Potom som im odvážil striebro, zlato a nádoby, posvätný dar pre dom nášho Boha ktorý obetoval kráľ, jeho radcovia, jeho kniežatá a všetci Izraeliti, koľko ich tam bolo.

26 Odvážil som im teda do rúk šesťstopäťdesiat hrivien striebra a sto hrivien strieborného náčinia, zlata tiež sto hrivien,

27 ďalej dvadsať zlatých džbánov po tisíc dareikoch a dve nádoby z medi výborného lesku, vzácne ako zlato.

28 Pritom som im povedal: "Vy ste svätí Pánovi, i tieto nádoby sú posvätné, aj striebro so zlatom je obetný dar Pánovi, Bohu vašich otcov.

29 Bedlivo to opatrujte, kým to neodvážite pred predstavenými kňazov a levitov a pred predstavenými izraelských rodov v Jeruzaleme, v sieňach Pánovho domu!"

30 A tak kňazi a leviti prevzali váhu striebra a zlata s nádobami, aby ich doniesli do Jeruzalema, do domu nášho Boha. -

31 Na dvanásty deň prvého mesiaca sme sa pohli od rieky Ahavy a uberali sme sa do Jeruzalema. Ruka nášho Boha bola nad nami. On nás ochraňoval na ceste pred nepriateľskou a pred zbojníckou rukou.

32 Tak sme prišli do Jeruzalema a ostali sme tam tri dni.

33 Na štvrtý deň potom odvážili striebro, zlato a nádoby v dome nášho Boha v prítomnosti Meremota, syna kňaza Uriáša, ďalej tam bol Pinchasov syn Eleazar a okrem týchto boli prítomní aj leviti, Jozueho syn Jozabad a Binuov syn Noadiáš,

34 všetko podľa počtu a váhy a úhrn váhy hneď zapísali.

35 Tí, čo prišli zo zajatia vo vyhnanstve, obetovali celopaly Izraelovmu Bohu, dvanásť juncov za celý Izrael, deväťdesiatšesť baranov, sedemdesiatsedem jahniat, dvanásť capov na obetu za hriech, toto všetko na celopal Pánovi.

36 Potom odovzdali kráľove nariadenia kráľovským satrapom a povereným správcom za Riekou. A oni podporovali ľud a Boží dom.