Listovať vo Svätom Písme

Kniha Ezdrášova - kapitola 2


1 Toto sú príslušníci provincie, ktorí šli zo zajatia vo vyhnanstve, ktorých babylonský kráľ Nabuchodonozor povyvláčal do Babylonu a vrátili sa do Jeruzalema alebo do Judey, každý do vlastného mesta;

2 tí, čo prišli so Zorobábelom, Jozuem, Nehemiášom Saraiášom, Reeliášom, Mardochejom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechumom a Bánom. - Počet mužov izraelského ľudu:

3 Farošových potomkov dvetisícstosedemdesiatdva,

4 Šofatiášových tristosedemdesiatdva,

5 Arachových sedemstosedemdesiatpäť,

6 Fachat-Moabových po Jozuem a Joabovi dvetisícosemstodvanásť,

7 Elamových tisícdvestopäťdesiatštyri,

8 Zatuových deväťstoštyridsaťpäť,

9 Zakajových sedemstošesťdesiat,

10 Baniových šesťstoštyridsaťdva,

11 Bebaiho šesťstodvadsaťtri,

12 Azgadových tisícdvestodvadsaťdva,

13 Adonikamových šesťstošesťdesiatšesť,

14 Bigvaiho dvetisícpäťdesiatšesť,

15 Adinových štyristopäťdesiatštyri,

16 Aterových z Ezechiášovej strany deväťdesiatosem,

17 Besaiho tristodvadsaťtri,

18 Jorahových stodvanásť,

19 Chašumových dvestodvadsaťtri,

20 Gibarových deväťdesiatpäť,

21 Betlehemčanov stodvadsaťtri,

22 Netofatčanov päťdesiatšesť,

23 Anatotčanov stodvadsaťosem,

24 Azmavetčanov štyridsaťdva,

25 Kirjatiarimčanov, Kefirčanov a Bérotčanov sedemstoštyridsaťtri,

26 Ramčanov a Gabaanov šesťstodvadsaťjeden,

27 Michmasčanov stodvadsaťdva,

28 Betelčanov a Haičanov dvestodvadsaťtri,

29 Nebanov päťdesiatdva,

30 Magbiščanov stopäťdesiatšesť,

31 Novoelamčanov tisícdvestopäťdesiatštyri,

32 Charimčanov tristodvadsať,

33 Lodčanov, Chadidčanov a Onočanov sedemstodvadsaťpäť,

34 Jerichovčanov tristoštyridsaťpäť,

35 Senaanov tritisícšesťstotridsať. -

36 Kňazov z Jedaiášovej krvi, Jozueho vetvy, deväťstosedemdesiattri,

37 z Imerovej tisícpäťdesiatdva,

38 z Paschurovej tisícdvestoštyridsaťsedem,

39 z Charimovej tisícsedemnásť. -

40 Levitov, Jozueho a Kadmielových potomkov Hodaviášovej vetvy, sedemdesiatštyri. -

41 Spevákov, Asafových potomkov, stodvadsaťosem. -

42 Vrátnikov, Šalumových, Aterových, Talmonových, Akubových, Chatitových, Šobaiho potomkov spolu stotridsaťdeväť. -

43 Nevoľníkov chrámu, potomkov Sichaových, Chasufových, Tabaotových,

44 Kerosových, Siahaových, Padonových,

45 Lebanahových, Chagabahových, Akubových,

46 Chagabových, Šamlaiho, Chananových,

47 Gidelových, Gacharových, Reaiášových,

48 Resinových, Nekodových, Gazamových,

49 Uzaových, Faseachových, Besaiho,

50 Asnahových, Meunimových, Nefusimových,

51 Bakbukových, Chakufových, Charchurových,

52 Baslutových, Mechidových, Charšaových,

53 Barkosových, Siserových, Tamachových,

54 Nesiachových a Chatifaových;

55 z potomkov Šalamúnových služobníkov: potomkov Sotaiho, Sofertových, Ferudových,

56 Jálových, Darkonových, Gidelových,

57 Šefatiášových, Chatilových, Pochertových z Hasebaima a Amiových;

58 všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo spolu tristodeväťdesiatdva. -

59 Aj títo vyšli z Tel-Melacha Tel-Charše, Kerubu, Adanu a Imeru, lenže nevedeli preukázať čeľaď svojich otcov a svoj pôvod, či sú totiž z Izraela:

60 šesťstopäťdesiatdva Delaiášových, Tobiášových a Nekodových potomkov.

61 Z kňazov Chabaiášovi a Hakosovi potomkovia, ďalej potomkovia Barzilaiho, ktorý si vzal za ženu z dcér Gileádčana Barzilaiho a bol nazvaný ich menom.

62 Títo hľadali svoj zápis o rodovej príslušnosti, ale pretože nenašli, vylúčili ich z kňazstva.

63 Kráľov námestník im zakázal jesť zo svätosvätých vecí, dokiaľ nebude zasa stáť kňaz s urim a tumim. -

64 Celé toto spoločenstvo do jedného počítalo štyridsaťdvatisíctristošesťdesiat,

65 okrem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedemtisíctristotridsaťsedem; ďalej s nimi bolo dvesto spevákov a speváčok.

66 Koní mali sedemstotridsaťšesť, mulíc dvestoštyridsaťpäť,

67 tiav štyristotridsaťpäť a oslov šesťtisícsedemstodvadsať. -

68 Poniektorí náčelníci rodov po svojom príchode k Pánovmu chrámu, ktorý je v Jeruzaleme, dobrovoľne venovali na Boží dom, aby ho zasa postavili na tom mieste, kde stál.

69 Podľa svojej zámožnosti dali na nákladné dielo šesťdesiatjedentisíc dareikov v zlate, päťtisíc mín v striebre a sto kňazských tuník.

70 Tak sa teda kňazi, leviti a poniektorí z ľudu osadili tu; speváci, vrátnici a nevoľníci chrámu vo svojich mestách; všetok Izrael takisto (býval) vo svojich mestách.