Listovať vo Svätom Písme

Kniha Ezdrášova - kapitola 10


1 Kým sa ráš modlil a kým sa vyznával s plačom, ležiac (dolu tvárou) pred Božím príbytkom, poschodil sa k nemu veľký zástup Izraelitov, mužov, žien a detí, a ľud plakal usedavým plačom.

2 Vtedy sa ozval Šechaniáš, Jechielec z Elamových synov, a povedal rášovi: "Prehrešili sme sa proti svojmu Bohu tým, že sme si vzali za ženy cudzinky z národov krajiny. Ale ešte je nádej pre Izrael.

3 Zaviažme sa teraz slávnostne svojmu Bohu, že zapudíme všetky ženy aj tých, ktorí sa z nich narodili, keď ty, pane, a tí, čo sa boja prikázania nášho Boha, odporúčate tak urobiť. Nech sa teda postupuje podľa zákona!

4 Vstaň, lebo ty to musíš nariadiť, a my ti pomôžeme! Pusť sa mužne do toho!"

5 ráš teda vstal a vyzval popredných kňazov, levitov a celú izraelskú pospolitosť, aby prisahali, že sa zaväzujú konať podľa tohto slova. A tak prisahali.

6 ráš sa zdvihol spred Božieho domu, išiel do izby Eljašibovho syna Jochanana a tam prenocoval; ale nejedol chlieb a nepil vodu, lebo žialil pre hriech tých, čo prišli zo zajatia.

7 Potom vyhlásili po Júdsku a po Jeruzaleme, aby sa všetci presťahovalci poschodili do Jeruzalema.

8 Každému, kto sa nedostaví do troch dní podľa uznesenia vrchnosti a starších, nech kliatba stihne celý jeho majetok a on sám nech je vylúčený z obce tých, čo prišli zo zajatia! -

9 Do troch dní sa poschodili do Jeruzalema všetci mužovia (pokolenia) Júdovho a Benjamínovho. Bolo to v deviatom mesiaci, dvadsiateho toho mesiaca. Celý národ sedel na priestranstve pred Božím príbytkom a triasol sa pre samu vec i pre lejaky.

10 Vtedy vstal kňaz ráš a povedal im: "Prehrešili ste sa tým, že ste sa poženili s cudzinkami, a tak ste rozmnožili previnenie izraelského ľudu.

11 Preto sa teraz vyznajte Pánovi, Bohu svojich otcov, urobte mu po vôli a oddeľte sa od národov tejto krajiny a od cudzineckých žien!"

12 Celé zhromaždenie odpovedalo veľkým hlasom: "Sme povinní urobiť tak, ako nám hovoríš.

13 Ale ľud je početný, je čas dažďov a nevydržíme stáť vonku, a potom to nie je práca na jeden deň ani na dva, lebo sme sa veľmi mnohí previnili v tejto veci,

14 preto prosíme, nech naši predstavení zastupujú celú obec a všetci, čo sa v našich mestách poženili s cudzinkami, prídu v určenom čase so staršími a so sudcami jednotlivých miest, kým sa od nás neodvráti páľa hnevu nášho Boha pre túto vec."

15 Iba Azahelov syn Jonatán a Tikvov syn Jachziáš sa vzopreli proti tomu; Mešulam a levita Šabetai ich podporovali.

16 Ale presťahovalci urobili tak. Kňaz ráš si vybral mužov, hlavy rodov podľa jednotlivých domov. Všetci boli zaznačení podľa mena. Oni zasadli v prvý deň desiateho mesiaca a skúmali tú vec.

17 Do prvého dňa prvého mesiaca skončili prípad všetkých, čo sa poženili s cudzinkami. -

18 Vyšlo najavo, že z kňazských synov si pobrali cudzie ženy títo: Zo synov Josadakovho syna Jozueho a z jeho bratov Maáseiáš, Eliezer, Jarib a Gedaliáš.

19 Zaručili sa, že svoje ženy prepustia a že budú za svoj poklesok obetovať barana zo stáda.

20 Z Imerových synov Hanani a Zebediáš.

21 Z Charimových synov Maásiáš, Eliáš, Šemaiáš, Jachiel a Uziáš.

22 Z Pašchurových synov Eljoenaj, Maásiáš, Izmael, Natanael, Jozabad a Elasa.

23 Z levitov Jozabad, Simei, Kelaiáš zvaný Kelita, Petachiáš, Júda a Eliezer.

24 Zo spevákov Eljašib a z vrátnikov Šalum, Telem a Uri.

25 Ďalej z izraelského ľudu: Z Farošových synov Rameiáš, Jiziáš, Malkiáš, Mijamin, Eleazar, Malkiáš a Benaiáš.

26 Z Elamových synov Mataniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeromot a Eliáš.

27 Zo Zatuových synov Eljoenaj, Eljašib, Mataniáš, Teromot, Zabad a, Aziza.

28 Z Bebaiho synov Jehochanan, Chananiáš, Zabai, Atlai.

29 Z Baniových synov Mešulam Maluch, Adaiáš, Jašub, Seal, Jeramot.

30 Z Pachat-Moabových synov Adna, Chelal, Beniáš, Maásiáš, Mataniáš, Besaleel, Binui a Manasses.

31 Z Charimových synov Eliezer, Jišiáš, Malkiáš, Šemaiáš, Šimon,

32 Benjamín, Maluch, Šemariáš.

33 Z Chašumových synov Matenai Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasses, Šimei.

34 Z Baniových synov Mádai, Amram, Uel,

35 Benaiáš, Bedeiáš, Keluhi,

36 Vaniáš, Meremot, Eljašib,

37 Mataniáš, Matanai, Jásav,

38 Bani, Binui, Šimei,

39 Šelemiáš, Nátan, Adaiáš,

40 Machnadbai, Šasai, Šarai,

41 Azarel, Šelemi, Šemeriáš,

42 Šalum Amariáš a Jozef.

43 Z Nebových synov Jeiel, Matitiáš, Zabad, Zebina, Jadav, Joel a Benaiáš.

44 Títo všetci si vzali za ženy cudzinky. Boli medzi nimi už aj také, ktoré porodili deti.