Listovať vo Svätom Písme

Jakubov list - kapitola 2


1 Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista, s nadŕžaním osobám.

2 Lebo ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteňom a v skvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve

3 a vy si všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherného rúcha, a poviete: "Ty sa posaď pekne tu!", ale chudobnému poviete: "Ty si staň tam, alebo si sadni k mojej podnožke!",

4 vari nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyseľnými sudcami?!

5 Počúvajte, moji milovaní bratia! Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prisľúbil tým, čo ho milujú?

6 A vy ste chudobného znevážili! Neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch?

7 A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami?

8 Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: "MiIovať budeš svojho blížneho ako seba samého!", dobre robíte.

9 Ale ak nadŕžate osobám, páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku.

10 Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým.

11 Lebo ten, ktorý povedal: "Nescudzoložíš," povedal aj: "Nezabiješ." A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon.

12 Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody!

13 Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom.

14 Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť?

15 Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa

16 a niekto z vás by im povedal: "Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!", ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?!

17 Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.

18 Ale niekto povie: "Ty máš vieru a ja mám skutky." Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.

19 Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa!

20 Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná?

21 Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka?

22 Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť.

23 Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: "Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť." A bol nazvaný Božím priateľom.

24 Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery.

25 A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou?

26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.