Listovať vo Svätom Písme

Genezis - kapitola 5


1 Toto je zoznam Adamovho potomstva: Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu,

2 muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení.

3 Keď mal Adam stotridsať rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu, a nazval ho menom Set.

4 Po Setovom narodení žil Adam ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

5 A všetkých dní Adamovho života bolo deväťstotridsať rokov a potom zomrel.

6 Keď mal Set stopäť rokov, narodil sa mu Enos.

7 A Set po Enosovom narodení žil ešte osemstosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

8 Všetkých Setových dní bolo deväťstodvanásť rokov a potom zomrel.

9 Keď mal Enos deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kainan.

10 Po Kainanovom narodení žil Enos ešte osemstopätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

11 Všetkých Enosových dní bolo deväťstopäť rokov a potom zomrel.

12 Keď mal Lainan sedemdesiat rokov, narodil sa mu Malalel.

13 Po Malaleelovom narodení žil Kainan ešte osemstoštyridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

14 Všetkých Kainanových dní bolo deväťstodesať rokov a potom zomrel.

15 Keď mal Malaleel šesťdesiatpäť rokov narodil sa mu Jared.

16 Po Jaredovom narodení žil Malaleel ešte osemstotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

17 Všetkých Malaleelových dní bolo osemstodeväťdesiatpäť rokov a potom zomrel.

18 Keď mal Tared stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu Henoch.

19 Po narodení Henocha žil Jared ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

20 Všetkých Jaredových dní bolo deväťstošesťdesiatdva rokov a potom zomrel.

21 Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Matuzalem.

22 A Henoch chodil s Bohom. Po Matuzalemovom narodení žil ešte tristo rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

23 Všetkých Henochových dní bolo tristošesťdesiatpäť rokov.

24 Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal.

25 Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, narodil sa mu Lamech.

26 Po Lamechovom narodení žil Matuzalem ešte sedemstoosemdesiatdva rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

27 Všetkých Matuzalemových dní bolo deväťstošesťdesiatdeväť rokov a potom zomrel.

28 Keď mal Lamech stoosemdesiatdva rokov, narodil sa mu syn

29 a dal mu meno Noe, hovoriac: "Tento nás poteší pri našej robote a námahách na zemi, ktorú Pán preklial."

30 Po Noemovom narodení žil Lamech ešte päťstodeväťdesiatpäť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

31 Všetkých Lamechových dní bolo sedemstosedemdesiatsedem rokov a potom zomrel.

32 Keď mal Noe päťsto rokov, narodili sa mu Sem, Cham a Jafet. Potopa sveta ,