Listovať vo Svätom Písme

Genezis - kapitola 4


1 Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a povedala: "Získala som človeka od Pána."

2 A opäť porodila jeho brata, Ábela. Ábel bol pastier oviec, Kain roľník.

3 Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných plodín.

4 Aj Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu.

5 Na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár.

6 Tu povedal Pán Kainovi: "Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár?

7 Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?"

8 Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Vyjdime si von!" A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho.

9 A Pán povedal Kainovi: "Kde je tvoj brat Ábel?" On však odvetil: "Neviem. Či som ja strážca svojho brata?"

10 Pán povedal: "Čo si to urobil?! Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne.

11 Buď teraz prekliaty zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk!

12 Keď budeš obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi."

13 Kain povedal Pánovi: "Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený.

14 Hľa, ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou; nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma."

15 Pán mu však povedal: "Nie tak! Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú pomstu si odnesie!" Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho nájde, nezabil.

16 A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na východ od Edenu.

17 A Kain poznal svoju ženu a ona počala a porodila Henocha. Potom vystaval mesto a nazval ho menom svojho syna Henocha

18 Henochovi sa narodil zasa Irad; Iradovi Maviel, Mavielovi Matusael a Matusaelovi Lamech.

19 Lamech si vzal dve ženy. Jedna mala meno Ada a druhá mala meno Sela.

20 Ada porodila Jabela; on je praotcom tých, čo bývajú v stanoch a chovajú dobytok.

21 Meno jeho brata bolo Jubal. On je praotcom všetkých, čo hrajú na citare a na flaute.

22 Aj Sela porodila Tubalkaina, kováča, ktorý robil všelijaké veci z medi a zo železa. Tubalkainova sestra bola Noema.

23 Raz povedal Lamech svojim ženám, Ade a Sele: "Počujte môj hlas, Lamechove ženy, nakloňte sluch k mojej reči! Zabijem muža, ktorý ma poraní, a mládenca, ktorý ma udrie.

24 Sedem ráz pomstený bude Kain,

25 Adam opäť poznal svoju ženu a ona porodila syna a dala mu meno Set, hovoriac: "Veď Boh mi nahradil iného potomka namiesto Ábela, ktorého zabil Kain."

26 Aj Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enos. Vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo. V