Listovať vo Svätom Písme

Genezis - kapitola 36


1 Toto je Ezauovo, čiže Edomovo potomstvo:

2 Ezau si vzal ženy z kanaánskych dcér Adu, dcéru Hetejca Elona, Anovu dcéru Ólibamu, vnučku Hevejca Sebeona,

3 a Izmaelovu dcéru Bašemat, Nabajotovu sestru.

4 Ada porodila Elifaza, Bašemat porodila Rahuela

5 a Ólibama porodila Jehusa, Ihelona a Koreho. To sú Ezauovi synovia, ktorí sa mu narodili v krajine Kanaán.

6 Potom Ezau zobral svoje ženy, svojich synov a dcéry i všetkých otrokov, ktorí patrili k jeho domu, aj svoje čriedy a všetok svoj dobytok i celý majetok, čo si nadobudol v krajine Kanaán, a odišiel od svojho brata Jakuba do (inej) krajiny.

7 Veď ich majetok bol priveľký, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali, nestačila im na bývanie pre ich stáda.

8 A tak sa Ezau osadil na pohorí Seir. Ezau je (to isté ako) Edom.

9 Toto sú potomci Ezaua, praotca Edomčanov, na pohorí Seir:

10 Toto sú mená Ezauových synov: Elifaz, syn Ezauovej ženy Ady, a Rahuel, syn Ezauovej ženy Bašemat.

11 Elifazovi synovia sú Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenéz.

12 Tamna, vedľajšia žena Ezauovho syna Elifaza, porodila Elifazovi Amaleka. To sú potomci Ezauovej ženy Ady.

13 A Rahuelovi synovia sú títo: Nahat, Zara, Sama a Meza. To sú potomci Ezauovej ženy Bašemat.

14 Synovia Anovej dcéry, Sebeonovej vnučky, Ezauovej ženy Ólibamy, ktorých porodila Ezauovi: Jehus, Ihelon a Kore.

15 Toto sú náčelníci Ezauových potomkov: Synovia Elifaza, Ezauovho prvorodeného, sú náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Sefo, náčelník Kenéz,

16 náčelník Kore, náčelník Gatam a náčelník Amalek. To sú Elifazovi náčelníci v kraji Edom. To sú Adini potomci.

17 A toto sú synovia Ezauovho syna Rahuela: náčelník Nahat, náčelník Zara, náčelník Sama, náčelník Meza. To sú Rahuelovi náčelníci v kraji Edom. To sú potomci Ezauovej ženy Bašemat.

18 A toto sú synovia Ezauovej ženy Ólibamy: náčelník Jehus, náčelník Ihelon a náčelník Kore. To sú náčelníci Ezauovej ženy a Anovej dcéry Ólibamy.

19 To sú Ezauovi synovia a to sú ich náčelníci to je Edom.

20 Toto sú synovia Horejcu Seira, praobyvatelia krajiny: Lotan, Sobal, Ana,

21 Dison, Eser a Disan. To sú náčelníci Horejcov, Seirovi synovia v kraji Edom.

22 A Lotanovi synovia sú Hori a Heman a Lotanova sestra bola Tamna.

23 Sobalovi synovia sú však Alvan, Manahat a Ebal, Sefo a Onam.

24 A toto sú Sebeonovi synovia: Aja a Ana. To je ten Ana, čo našiel teplú vodu na púšti, keď pásol oslice svojho otca Sebeona.

25 A toto sú Anove deti: Dison a Ólibama bola Anova dcéra.

26 A toto sú Disonovi synovia: Hamdan, Eseban, Jetram a Charam.

27 Eserovi synovia sú Balán, Zavan a Akan.

28 A toto sú Disanovi synovia: Hus a Aram.

29 Toto sú náčelníci Horejcov: náčelník Lotan, náčelník Sobal, náčelník Sebeon, náčelník Ana,

30 náčelník Dison, náčelník Eser a náčelník Disan. To sú náčelníci Horejcov v kraji Seir podľa svojich kmeňov.

31 A toto sú králi, ktorí panovali v kraji Edom prv, ako Izraelitom kraľoval kráľ:

32 Nad Edomom kraľoval Beorov syn Bela a jeho mesto sa volalo Denaba.

33 Keď Bela zomrel, namiesto neho kraľoval Zarov syn Jobab z Bosry.

34 Po Jobabovej smrti sa stal namiesto neho kráľom Husam z krajiny Temanitov.

35 Keď Husam zomrel, namiesto neho kraľoval Badadov syn Adad, ktorý v kraji Moab porazil Madiánčanov. Jeho mesto sa volalo Avit.

36 Po Adadovej smrti sa stal kráľom na jeho mieste Semla z Masreky.

37 Keď Semla zomrel, namiesto neho sa stal kráľom Šaul z Rechobotu na rieke.

38 Po Šaulovej smrti bol na jeho mieste kráľom Achoborov syn Balanan.

39 Keď Achoborov syn Balanan zomrel, namiesto neho bol kráľom Adar a jeho mesto sa volalo Fau. Jeho žena sa volala Métabel a bola dcérou Matredy, Mazaábovej dcéry.

40 A toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa svojich rodov a podľa mien svojich sídel: náčelník Tamny, náčelník Alvy, náčelník Jetet,

41 náčelník Ólibamy, náčelník Ely, náčelník Finonu,

42 náčelník Kenézu, náčelník Temanu, náčelník Mabsary,

43 náčelník Magdielu a náčelník Hiramu. To sú náčelníci Edomu podľa bydlísk v krajine, ktorú zaujali. - To je Ezau, praotec Edomčanov.