Listovať vo Svätom Písme

Genezis - kapitola 13


1 Abram teda tiahol aj so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a Lot s ním, naspäť do Negebu.

2 Abram mal množstvo stád, striebra a zlata.

3 A došiel na svoje stanovisko z juhu až k Betelu, na miesto, kde predtým rozložil svoj stan medzi Betelom a Hajom,

4 na miesto oltára, ktorý tam predtým postavil, kde Abram vzýval meno Pánovo.

5 Lenže aj Lot, ktorý bol s Abramom, mal ovce dobytok a stany

6 a krajina im nestačila na spoločné bývanie, lebo ich majetok bol veľký; a tak nemohli zostať spolu.

7 Medzi pastiermi Abramových stád a medzi pastiermi Lotových stád povstala zvada. A v krajine vtedy bývali Kanaánčania a Ferezejci.

8 Preto povedal Abram Lotovi: "Nech nie sú rozbroje medzi mnou a tebou, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi; sme predsa bratia!

9 Či nie je pred tebou celá krajina?! Preto sa, prosím, odlúč odo mňa! Ak ty pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo, ak ty napravo, ja pôjdem naľavo!"

10 Tu zdvihol Lot oči a videl, že celé okolie Jordánu až po Segor to bolo predtým, ako Pán zničil Sodomu a Gomoru je zavlažované ako Pánov raj, ako egyptská krajina.

11 Preto si Lot vybral celú krajinu okolo Jordánu a odtiahol na východ. Takto sa bratia oddelili jeden od druhého.

12 Abram býval v krajine Kanaán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordánu a utáboril sa aj v Sodome.

13 Ale Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Pánovi.

14 Keď sa Lot od neho odlúčil, Pán povedal Abramovi: "Zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, hľaď na sever a na juh, na východ i na západ,

15 lebo celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky.

16 Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi. Ak teda niekto dokáže spočítať prach na zemi, bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo.

17 Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke i po šírke, lebo ju dám tebe!"

18 Abram vzal svoj stan a šiel a osadil sa pri terebintoch Mamreho, čo sú v Hebrone, a postavil tam Pánovi oltár.