Listovať vo Svätom Písme

Genezis - kapitola 12


1 Tu Pán povedal Abramovi: "Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem.

2 Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním.

3 Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!"

4 A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán. Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď odišiel z Haranu.

5 Abram vzal so sebou svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota i celý majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. A takto odišli, aby šli do krajiny Kanaán, a tak došli do krajiny Kanaán.

6 Abram prešiel krajinou až po miesto Sichem, až k terebintu Moreho. Vtedy boli v krajine Kanaánčania.

7 Tu sa Abramovi zjavil Pán a povedal mu: "Túto krajinu dám tvojmu potomstvu." On tam potom postavil Pánovi, ktorý sa mu zjavil, oltár.

8 Odtiaľ odišiel k vrchu východne od Betelu a tam rozložil svoj stan. Na západ mal Betel, na východ Haj. Aj tam postavil Pánovi oltár a vzýval meno Pánovo.

9 Potom sa Abram vybral ďalej a tiahol k Negebu.

10 Keď nastal v krajine hlad, Abram odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa hlad rozmáhal.

11 Keď sa blížil k Egyptu, povedal svojej žene Sarai: "Naisto viem, že si pekná žena

12 a keď ťa uvidia Egypťania, povedia si: "To je jeho žena." Mňa zabijú a teba nechajú žiť.

13 Hovor teda, že si moja sestra, aby sa mi popri tebe dobre viedlo a aby som tvojou zásluhou ostal nažive."

14 A keď Abram prišiel do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi pekná žena.

15 A keď ju videli faraónovi dvorania, chválili ju pred faraónom a ženu odviedli do faraónovho domu.

16 S Abramom však kvôli nej dobre zaobchádzal; mal ovce, dobytok, osly, otrokov a otrokyne, oslice a ťavy.

17 Pán však bil faraóna ťažkými ranami, aj jeho dom, pre Abramovu ženu Sarai.

18 Tu si faraón zavolal Abrama a povedal mu: "Čo si mi to urobil?! Prečo si mi nepovedal, že je ona tvoja žena?

19 Prečo si hovoril: "Ona je moja sestra," a tak som si ju vzal za ženu? Teraz teda, tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď!"

20 Potom faraón vydal o ňom rozkaz mužstvu, aby ho vyprevadili aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal.