Listovať vo Svätom Písme

Genezis - kapitola 11


1 Vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slová.

2 Keď sa pohli z východu, našli v krajine Senaár rovinu a osadili sa na nej.

3 Tu si povedali jeden druhému: "Poďme, narobme tehál a vypáľme ich v ohni!" Tehly im slúžili namiesto kameňa a asfalt namiesto malty.

4 Potom povedali: "Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba, spravme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi!"

5 Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia

6 a povedal: "Hľa, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk; toto je začiatok ich činov a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť.

7 Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého!"

8 A takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať.

9 Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč celej zeme a Pán ich odtiaľ rozohnal po celej zemi.

10 Toto je Semovo potomstvo: Dva roky po potope, keď mal Sem sto rokov, narodil sa mu Arfaxad.

11 Po Arfaxadovom narodení žil Sem päťsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

12 Keď mal Arfaxad tridsaťpäť rokov, narodil sa mu Sale.

13 Po Saleho narodení žil Arfaxad ešte štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

14 Keď mal Sale tridsať rokov, narodil sa mu Heber.

15 Po Heberovom narodení žil Sale ešte štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

16 Keď mal Heber tridsaťštyri rokov, narodil sa mu Faleg.

17 Po Falegovom narodení žil Heber ešte štyristotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

18 Keď mal Faleg tridsať rokov, narodil sa mu Reu.

19 Po Reuovom narodení žil Faleg ešte dvestodeväť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

20 Keď mal Reu tridsaťdva rokov, narodil sa mu Sarug.

21 Po Sarugovom narodení žil Reu ešte dvestosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

22 Keď mal Sarug tridsať rokov, narodil sa mu Nachor.

23 Po Nachorovom narodení žil Sarug ešte dvesto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

24 Keď mal Nachor dvadsaťdeväť rokov, narodil sa mu Táre.

25 Po Táreho narodení žil Nachor ešte stodevätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

26 Keď mal Táre sedemdesiat rokov, narodil sa mu Abram, Nachor a Aran.

27 Toto je Táreho potomstvo: Táremu sa narodil Abram, Nachor a Aran a Aranovi sa narodil Lot.

28 Aran však zomrel ešte za života svojho otca Táreho vo svojej rodnej krajine, v Chaldejskom Ure.

29 Abram a Nachor sa oženili. Abramova žena sa volala Sarai a Nachorova žena mala meno Melcha. Bola Aranovou dcérou, ktorý bol otcom Melchy a otcom Jeschy.

30 Sarai však bola neplodná; nemala detí.

31 A Táre vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka, Aranovho syna Lota, aj svoju nevestu, ženu svojho syna Abrama, Sarai, vyviedol ich z Chaldejského Uru a išli do krajiny Kanaán. Prišli až do Haranu a tam sa osadili.

32 Táreho dní bolo dvestopäť rokov, keď Táre zomrel v Harane.