Listovať vo Svätom Písme

Genezis - kapitola 10


1 Toto je potomstvo Noemových synov, Sema, Chama a Jafeta, lebo po potope sa im narodili synovia.

2 Jafetovi synovia sú Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch a Tiras.

3 Gomerovi synovia sú Askenéz Rifat a Togorma.

4 Javanovi synovia sú Elisa, Taršiš, Kitim a Dodanim.

5 Z nich sa rozvetvili ostrovné národy podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov a obyvateľstva.

6 Chamovi synovia sú Chus, Mesraim Fut a Kanaán.

7 Chusovi synovia sú Šaba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia sú Šaba a Dadan.

8 Chusovi narodil sa tiež Nimród. On začal byť mocnárom na zemi.

9 Bol udatným poľovníkom pred Pánom, takže sa hovorievalo: "Udatný poľovník pred Pánom ako Nimród!"

10 Jeho kráľovstvom bol na počiatku Bábel, Arach, Achad a Chalane v krajine Senaár.

11 Z tejto krajiny tiahol do Asýrie a vystaval Ninive, mesto Rechobot, Chale

12 a Rezen medzi Ninive a Chale. To je najväčšie mesto.

13 Od Mesraima pochádzajú Ludovia, Anamčania, Leabčania, Naftuchovia,

14 Fetrusi, Kasluchovia z nich vzišli Filištínci a Kaftorčania.

15 Od Kanaána pochádza jeho prvorodený Sidon a Hetejci,

16 ďalej Jebuzejci, Amorejčania, Gergezejčania,

17 Hevejci, Arachejčania, Sinijci,

18 Aradovia, Samarovia a Amaťania. Potom, keď sa čeľade Kanaánčanov rozišli,

19 územie Kanaánčanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po Lesu.

20 Toto sú Chamovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva.

21 Aj Semovi, praotcovi všetkých Heberových synov a staršiemu Jafetovmu bratovi, sa narodili synovia.

22 Semovi synovia sú Elam, Asýr, Arfaxad, Lud a Aram.

23 Aramovi synovia sú Us, Hul, Geter a Mes.

24 Arfaxadovi sa narodil Sale, Salemu zasa Heber.

25 Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Faleg, lebo za jeho čias sa rozdelila zem, a jeho brat sa volal Jektan.

26 Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare,

27 Aduram, Uzal, Dekla,

28 Ebal, Abimael, Saba,

29 Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia.

30 Ich sídlo siahalo od Mesy až k Sefaru, k východným vrchom.

31 Toto sú Semovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva.

32 To sú čeľade Noemových synov podľa svojich rodov a národov. Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na zemi.