Listovať vo Svätom Písme

Exodus - kapitola 40


1 Potom Pán povedal Mojžišovi:

2 "V prvý deň prvého mesiaca postav príbytok, stánok zjavenia!

3 Dnu umiestni archu zákona a pred archu zákona zaves oponu,

4 prines dnu stôl a nachystaj naň predkladné chleby! Postav dnu svietnik a nasaď naň lampy,

5 daj zlatý oltár na kadidlo pred archu zákona a na vchod do svätyne zaves oponu!

6 Potom pred vchodom do príbytku, stánku zjavenia, postav oltár na zápaly

7 a umiestni umývadlo medzi stánkom zjavenia a oltárom a nalej doň vody.

8 Potom ohraď nádvorie dookola a na vchod do nádvoria pripevni záclonu!

9 Napokon vezmi olej svätenia a pomaž svätostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí; posväť ho i všetko jeho náradie, aby bol svätý.

10 Aj oltár na zápaly pomaž i všetko jeho príslušenstvo; posväť oltár a bude presvätý.

11 Takisto pomaž umývadlo a jeho podstavec a posväť ho.

12 Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do stánku zjavenia a umy ich vodou.

13 Potom obleč Árona do posvätného rúcha, pomaž ho a posväť ho, aby mi slúžil ako kňaz.

14 Aj jeho synov priveď, obleč ich do tuník

15 a pomaž ich, ako si pomazal ich otca, aby mi posluhovali ako kňazi. Toto pomazanie im dá kňazskú hodnosť na večné veky z pokolenia na pokolenie."

16 Mojžiš urobil (všetko) celkom tak, ako mu prikázal Pán.

17 V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol svätostánok postavený.

18 Mojžiš postavil svätostánok takto: položil podstavce a na ne postavil dosky, popreťahoval žrde a postavil stĺpy,

19 ponad stánok natiahol prikrývku a na to položil stanovú pokrývku tak, ako Mojžišovi prikázal Pán.

20 Potom vzal zákon a položil ho do archy, pod archu podvliekol tyče a hore na archu položil zľutovnicu.

21 Archu zaniesol do stánku, zavesil haliacu oponu a tak zakryl archu zákona, ako Mojžišovi prikázal Pán.

22 Potom postavil v stánku zjavenia, na jeho severnej strane pred oponu stôl

23 a poukladal naň predkladné chleby pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán.

24 Svietnik umiestil v stánku zjavenia oproti stolu, na južnej strane stánku,

25 a nasadil naň lampy pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán.

26 Aj zlatý oltár postavil pred oponu v stánku zjavenia

27 a zapálil na ňom príjemne voňajúce kadidlo, ako Mojžišovi prikázal Pán.

28 Potom na vchod do svätyne zavesil oponu.

29 Oltár na zápalné obety postavil pri vchode do svätostánku a obetoval na ňom zápalnú a pokojnú obetu, ako Mojžišovi prikázal Pán.

30 Potom postavil medzi stánok zjavenia a oltár umývadlo a nalial doň vody na umývanie.

31 Mojžiš, Áron a jeho synovia si v ňom umývali ruky a nohy;

32 keď vchádzali do stánku zjavenia a keď pristupovali k oltáru, umývali sa, ako Mojžišovi prikázal Pán.

33 Napokon postavil okolo svätostánku a oltára nádvorie a na vchod do nádvoria zavesil záclonu. Takto Mojžiš ukončil túto prácu.

34 Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva.

35 Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom vznášal oblak a Pánova sláva napĺňala príbytok.

36 Keď sa oblak od stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali počas celého svojho putovania na pochod;

37 a keď sa oblak nezdvihol, nepohli sa až dotiaľ, kým sa nezdvihol.

38 Cez deň totiž ležal nad stánkom oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň, počas celého ich putovania.