Listovať vo Svätom Písme

Exodus - kapitola 35


1 Potom Mojžiš zhromaždil celú izraelskú pospolitosť a povedal im: "Toto je to, čo Pán prikazuje robiť:

2 Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň však budete mať svätú sobotu, úplný odpočinok pre Pána. Každý, kto bude v ten deň konať nejakú prácu, musí zomrieť.

3 V sobotňajší deň nesmiete klásť oheň v nijakej domácnosti!"

4 Ďalej hovoril Mojžiš celej izraelskej pospolitosti: "Toto je to, čo prikazuje Pán:

5 Dajte zo svojho imania dary pre Pána! Každý, koho na to nabáda srdce, nech prinesie dar pre Pána: zlato, striebro a meď,

6 belasý a červený purpur, karmazín, plátno a koziu srsť,

7 na červeno farbené ovčie kože, tachášove kože a akáciové drevo,

8 olej do lámp, látku na olej svätenia a na voňavé kadidlo,

9 ónyxové kamene a iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka!

10 A nech prídu všetci, čo sa rozumejú umeniu medzi vami, a nech vyhotovia všetko, čo Pán nariadil:

11 stánok, jeho prikrývku a pokrývku, jeho krúžky, dosky, závory, stĺpy a podstavce,

12 archu a jej tyče, zľutovnicu a oddeľujúcu oponu,

13 stôl, jeho tyče a jeho náradie s predkladnými chlebmi,

14 svietnik, svetlá a ich príslušenstvo, lampy a olej na svietenie,

15 kadidlový oltár a jeho tyče, olej na svätenie a príjemne voňajúce kadidlo, záclonu na vchod do svätyne,

16 oltár na zápalné obety a medené mriežky na ňom, jeho tyče a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec,

17 plachty na nádvorie, jeho stĺpy a jeho podstavce a záclonu na nádvorie,

18 kolíky na príbytok a kolíky na nádvorie ako aj ich povrázky,

19 slávnostné rúcha pre službu vo svätyni, posvätné rúcho pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu."

20 Tu celá izraelská pospolitosť odišla.

21 Potom však prišiel každý, koho nabádalo srdce, a každý, koho nútila na to myseľ, a priniesli dar pre Pána na zhotovenie, stánku zjavenia, na všetku jeho službu v ňom a na posvätné rúcha.

22 Prišli mužovia i ženy, každý, koho na to nabádalo srdce, a priniesli spony, ušné krúžky, prstene, náhrdelníky, najrozličnejšie zlaté ozdoby; a každý, kto chcel dať svoj zásvätný dar Pánovi, doniesol ho.

23 Každý, kto mal belasý a červený purpur, karmazín, niťové plátno, koziu srsť, na červeno farbené ovčie kože a tachášové kože, priniesol to.

24 Každý, kto chcel dať dar zo striebra a zlata, priniesol dar pre Pána a každý, kto mal akáciové drevo, priniesol ho na zhotovenie všetkého toho, čo bolo treba vyhotoviť.

25 Aj všetky zručné ženy priadli ručne a doniesli priadzu na belasý a červený purpur, na karmazín a na niťové plátno.

26 A všetky ženy, ktoré sa cítili na to, priadli koziu srsť.

27 Kniežatá zasa podonášali ónyxové kamene a iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka,

28 ako i voňavé látky a olej do lámp, na olej svätenia a na príjemne voňajúce kadidlo.

29 Všetci mužovia a ženy, ktorých nutkalo srdce dať dar na všetky tieto práce, ktoré Pán nariadil prostredníctvom Mojžiša, oni, Izraeliti, to priniesli ako dobrovoľné dary pre Pána.

30 Potom Mojžiš hovoril Izraelitom: "Hľaďte, Pán po mene povolal Beseléla, syna Uriho, syna Hurovho, z Júdovho kmeňa,

31 a naplnil ho Božím duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom, vedomosťou a zručnosťou na každú prácu,

32 aby vypracoval plány a uskutočnil ich v zlate, striebre a medi,

33 aby zručne rezal kamene na osadzovanie, spracúval drevo a konal všetky umelecké práce.

34 Dal mu však aj vlohy poučovať iných, jemu a Achisamechovmu synovi Óliabovi z Danovho kmeňa.

35 Naplnil ich zmyslom pre umenie, aby vykonali každú prácu: remeselnícku, tkáčsku a umeleckú z belasého a červeného purpuru, z karmazínu i z niťového plátna, akú robí jednoduchý tkáč. Oni sú určení riadiť celú prácu a zhotovovať plány.