Listovať vo Svätom Písme

Exodus - kapitola 26


1 Potom urobíš svätostánok z desiatich záclon. Ony budú z niťového plátna, z belasého a červeného purpuru a z karmazínu, urobíš ich s cherubmi, ako robieva umelec!

2 Dĺžka jednej záclony bude dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte. Všetky záclony budú rovnakej miery.

3 Päť záclon bude spojených dovedna a druhých päť záclon bude tiež spojených dovedna.

4 Potom urobíš z belasého purpuru očká na samom kraji poslednej záclony jedného spojeného kusa a takisto urobíš na okraji poslednej záclony druhého spojeného kusa.

5 Prirobíš teda päťdesiat očiek na jednej záclone a päťdesiat očiek prirobíš na okraji poslednej záclony druhého spojeného kusa, a to tak, aby očká boli oproti sebe.

6 Urobíš tiež päťdesiat zlatých sponiek a záclony zopneš sponkami dovedna tak, aby svätostánok bol jedným celkom.

7 Potom z jedenástich kobercov z kozej srsti vyhotovíš prikrývku na svätostánok.

8 Každý koberec bude mať dĺžku tridsať lakťov a šírku štyri lakte. Jedenásť kobercov bude mať rovnakú mieru.

9 Potom spojíš päť týchto kobercov osve a takisto šesť kobercov osve. Šiesty koberec však prehneš cez polovicu na priečelie svätostánku.

10 Na okraj posledného koberca spojeného kusa prirobíš päťdesiat očiek a takisto päťdesiat na okraj posledného koberca druhého spojeného kusa.

11 Urobíš tiež päťdesiat medených sponiek, tieto sponky zastrčíš do očiek a prikrývku spojíš v jeden celok.

12 Z koberca, čo zo stanovej prikrývky visí ako prebytočný, nech polovica prebytočného pokrovca visí na zadnej strane stánku.

13 A z toho, čo je prebytočné na dĺžku stanovej prikrývky, nech visí po lakti po oboch stranách svätostánku, aby ho zakrývalo.

14 Potom urobíš na stánok ešte prikrývku z červeno farbených baraních koží a na to ešte pokrývku z tachášových koží.

15 Na svätostánok narobíš aj stojatých dosiek z akáciového dreva.

16 Každá doska bude desať lakťov dlhá a poldruha lakťa široká.

17 Opatríš ich dvoma čapíkmi, ktorými sa budú spájať dovedna; tak to urobíš na každej doske.

18 Dosky na svätostánok prichystaj takto: Dvadsať dosiek na južnú stranu, na stranu poludnia,

19 a pod dvadsať dosiek urobíš štyridsať strieborných podstavcov, po dva podstavce na jednu dosku pod oba jej čapíky.

20 Takisto aj na druhú stranu svätostánku, na severnú stranu: dvadsať dosiek

21 a štyridsať podstavcov, po dva podstavce na každú dosku.

22 Na zadnú, západnú stranu, urobíš šesť dosiek!

23 Okrem toho urobíš dve dosky na rohy stanu na zadnej strane.

24 Tie budú dvojdielne odspodku až dovrchu k prvému krúžku - takto budú vyhotovené obe - a umiestiš ich do oboch rohov.

25 Bude to teda osem dosiek s ich striebornými podstavcami, dovedna šestnásť strieborných podstavcov, po dva podstavce pod každú dosku.

26 Aj žrde urobíš z akáciového dreva. Päť žrdí pre dosky na jednej strane svätostánku,

27 päť žrdí na druhej strane svätostánku a päť žrdí na zadnej, západnej strane svätostánku.

28 Stredná žrď, čo je v strede dosiek, bude siahať od jedného konca až na druhý.

29 Dosky pokryješ zlatom a aj ich krúžky, do ktorých sa zasunú žrde, urobíš zo zlata. Aj žrde obiješ zlatom.

30 A potom postavíš stánok podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.

31 Urobíš aj oponu z belasého a červeného purpuru, z karmazínu a niťového plátna s cherubmi! Urobíš ju tak, ako robieva umelec.

32 Potom ju zavesíš na štyri stĺpy z akáciového dreva, ktoré sú potiahnuté zlatom, stoja na štyroch strieborných podstavcoch a ich háčky sú tiež zo zlata.

33 Oponu zavesíš na háčky a za ňu postavíš archu zákona! Opona vám bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne!

34 Potom vo veľsvätyni položíš na archu zákona zľutovnicu.

35 Stôl umiestiš vonku pred oponou a na južnej strane svätostánku naproti stolu svietnik, kým stôl bude stáť na strane severnej.

36 Aj na vchod do svätostánku urob oponu, pestrú, z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna!

37 Pre túto oponu urob päť stĺpov z akáciového dreva, oblož ich zlatom, ich háčky budú tiež zo zlata, a odlej pre ne päť medených podstavcov!