Listovať vo Svätom Písme

Exodus - kapitola 10


1 Potom Pán povedal Mojžišovi: "Choď k faraónovi, lebo ja som mu zatvrdil srdce, aj jeho služobníkom, aby som na ňom urobil tieto svoje znamenia

2 a aby si rozprával svojim deťom a vnukom, čo som vykonal Egypťanom, aké znamenia som na nich robil, aby ste vedeli, že ja som Pán."

3 Mojžiš a Áron išli k faraónovi a hovorili mu: "Toto povedal Pán, Boh Hebrejov: "Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa mi? Prepusť môj ľud, aby mi slúžil!

4 Lebo ak sa budeš zdráhať prepustiť môj ľud, zajtra privediem do tvojho kraja kobylky.

5 Ony tak pokryjú povrch zeme, že nebude možno vidieť zem a zožerú zvyšok toho, čo sa zachránilo a zostalo po ľadovci, a poobžierajú všetky stromy, ktoré rastú na vašom poli.

6 Ba naplnia aj tvoje domy a domy všetkých tvojich služobníkov i všetkých Egypťanov tak, ako to tvoji otcovia a tvoji dedovia nezažili odvtedy, čo boli na zemi, až po dnešný deň." Potom sa obrátil a odišiel od faraóna.

7 Tu vraveli služobníci faraónovi: "Dokedy nám tento bude na nešťastie? Prepusť ľud, nech slúži Pánovi. Či nevidíš, že Egypt sa rúti do záhuby?"

8 I vrátili Mojžiša a Árona k faraónovi a on im povedal: "Choďte, uctite si Pána, svojho Boha! Ktorí sú to však, čo majú odísť?"

9 Mojžiš odvetil: "Odídeme so svojimi deťmi a starcami, odídeme so svojimi synmi a dcérami, so svojimi ovcami a dobytkom, lebo máme sviatok Pána."

10 Tu im on povedal: "Nech je s vami Boh, ako vás ja nechám odísť s vašimi deťmi! Pozrite, vy máte niečo za lubom!

11 Nestane sa tak! Vy, mužovia, môžete ísť a slúžte Pánovi, veď to bola vaša žiadosť!" A nato ich vyhnali od faraóna.

12 Tu rozkázal Pán Mojžišovi: "Vystri ruku nad egyptskú krajinu ku kobylkám, aby sa dostavili na egyptskú zem a aby zožrali všetky rastliny v krajine, všetko, čo ešte ponechal ľadovec."

13 A Mojžiš vystrel svoju palicu nad egyptskú krajinu. Tu Pán dal duť na krajinou východnému vetru celý deň a celú noc a keď nastalo ráno, východný vietor doniesol kobylky.

14 Tak prišli kobylky na celú egyptskú krajinu a zniesli sa vo všetkých končinách Egypta v ohromnom množstve. Nikdy predtým (tam) nebolo toľko kobyliek, ako bolo týchto, a nikdy tam toľko ani po nich nebude.

15 Pokryli povrch celej krajiny, až sa v krajine zotmelo. Zožrali všetky poľné byliny a všetko ovocie na stromoch, čo zostalo po ľadovci, takže v celej egyptskej krajine nezostalo ani zeleného lístka na stromoch a na poľných rastlinách.

16 I poponáhľal sa faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal: "Zhrešil som proti Pánovi, vášmu Bohu, aj proti vám!

17 A teraz mi ešte tentoraz odpusťte môj hriech a proste Pána, svojho Boha, aby odvrátil odo mňa aspoň toto smrtiace nebezpečenstvo!"

18 Mojžiš teda odišiel od faraóna a orodoval u Pána.

19 A Pán dal duť silnému vetru od Stredozemného mora, ktorý kobylky odniesol a vrhol ich do Červeného mora. Na celom území Egypta neostalo ani jednej kobylky.

20 Ale Pán zatvrdil faraónovo srdce a on neprepustil Izraelitov.

21 Potom Pán povedal Mojžišovi: "Vystri ruku oproti nebu, aby na celú egyptskú krajinu doľahla tma; taká tma, že ju možno nahmatať!"

22 I vystrel Mojžiš ruku k nebu a v celej egyptskej krajine nastala hustá trojdňová tma.

23 Nik nevidel druhého a tri dni sa nemohol nik pohnúť zo svojho miesta. Izraeliti však mali všetci svetlo vo svojich príbytkoch.

24 Tu dal faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal im: "Odíďte, slúžte Pánovi! Len vaše ovce a váš dobytok nech tu zostanú. Aj vaše deti nech idú s vami!"

25 Mojžiš však odvetil: "Musíš nám dať aj na zápalné a na celostné obety, aby sme ich priniesli Pánovi, nášmu Bohu.

26 My zoberieme svoj dobytok, nezostane tu ani kopyta, lebo my musíme z neho vybrať, aby sme tak slúžili Pánovi; a ani sami nevieme, čím máme slúžiť Pánovi, kým ta nedôjdeme."

27 Tu Pán zatvrdil faraónovo srdce a on ich nechcel prepustiť.

28 Ba faraón povedal Mojžišovi: "Prac sa odo mňa! A neopováž sa viac prísť mi na oči! Lebo keď sa mi ukážeš na oči budeš synom smrti!"

29 A Mojžiš odvetil: "Nech je tak, ako si povedal, už sa viac neukážem pred tebou!"