Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 9


1 On nastúpil na loďku preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta.

2 Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy."

3 Vtedy si niektorí zákonníci povedali: "Tento sa rúha."

4 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: "Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach?

5 Čo je ľahšie - povedať: "Odpúšťajú sa ti hriechy," alebo povedať: "Vstaň a chod"?

6 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy" - povedal ochrnutému: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!"

7 A on vstal a odišiel domov.

8 Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

9 Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: "Poď za mnou!" On vstal a išiel za ním.

10 Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi.

11 Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: "Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?"

12 On to začul a povedal: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.

13 Choďte a naučte sa, čo to znamená: "Milosrdenstvo chcem, a nie obetu." Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov."

14 Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: "Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?"

15 Ježiš im povedal: "Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.

16 Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia.

17 Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová."

18 Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: "Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije."

19 Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi.

20 Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu.

21 Povedala si totiž v duchu: "Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem."

22 Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal: "Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila." A žena bola od tej hodiny zdravá.

23 Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav,

24 povedal: "Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí." Oni ho vysmiali.

25 Ale keď dav rozohnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo.

26 A chýr o tom sa rozniesol po celej Krajine.

27 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: "Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!"

28 Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: "Veríte, že to môžem urobiť?" Oni mu odpovedali: "Áno, Pane."

29 Tu sa dotkol ich očí a povedal: "Nech sa vám stane, ako ste uverili."

30 A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: "Ale nech sa to nik nedozvie!"

31 No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.

32 Keď odchádzali, priviedli mu nemého človeka, posadnutého zlým duchom.

33 On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: "Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo."

34 Ale farizeji hovorili: "Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov."

35 A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.

36 Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.

37 Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo.

38 Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu."