Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 4


1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.

2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.

3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby."

4 On odvetil: "Napísané je: - Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst."

5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu

6 a vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: - Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň."

7 Ježiš mu povedal: "Ale je aj napísané: - Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha."

8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu

9 a vravel mu: "Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať."

10 Vtedy mu Ježiš povedal: "Odíď satan, lebo je napísané: - Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť."

11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.

12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.

13 Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum,

14 v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:

15 "Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov!

16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti."

17 Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."

18 Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.

19 I povedal im: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí."

20 Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

21 Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal.

22 Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

23 A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďom.

24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval.

25 A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.