Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 3


1 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti:

2 "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."

3 To ňom povedal prorok Izaiáš: "Hlas volajúceho na púšti: - Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!"

4 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med.

5 Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu.

6 Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

7 Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: "Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu?

8 Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!

9 Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: - Naším otcom je Abrahám! - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov.

10 Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.

11 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

12 V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni."

13 Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.

14 Ale Ján mu odporoval a hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?"

15 Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval.

16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho.

17 A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie."