Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 28


1 Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob.

2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň.

3 Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh.

4 Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi.

5 Anjel sa prihovoril ženám: "Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný.

6 Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.

7 A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: "Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte." Hľa, povedal som vám to."

8 Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.

9 A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: "Pozdravujem vás!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.

10 Tu im Ježiš povedal: "Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia."

11 Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo.

12 Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí

13 so slovami: "Tak vravte: "V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli."

14 A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo."

15 Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal.

17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.

19 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého

20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“