Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 25


1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.

2 Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych.

3 Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali.

4 Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.

5 Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali.

6 O polnoci sa strhol krik: "Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!"

7 Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.

8 Tu nerozumné panny povedali múdrym: "Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú."

9 Ale múdre odvetili: "Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!"

10 No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

11 Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: "Pane, Pane, otvor nám!"

12 Ale on im povedal: "Veru, hovorím vám: Nepoznám vás."

13 Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.

14 Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok:

15 jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.

16 Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť.

17 Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva.

18 Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.

19 Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.

20 Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: "Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal."

21 Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána."

22 Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: "Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva."

23 Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána."

24 Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: "Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal.

25 Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje."

26 Jeho pán mu povedal: "Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal?

27 Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi.

28 Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov.

29 Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

30 A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami."

31 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy.

32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.

33 Ovce si postaví sprava a capov zľava.

34 Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: "Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.

35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma;

36 bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne."

37 Vtedy mu spravodliví povedia: "Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť?

38 Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa?

39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?"

40 Kráľ im odpovie: "Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili."

41 Potom povie aj tým, čo budú zľava: "Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!

42 Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť;

43 bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma."

44 Vtedy mu aj oni povedia: "Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?"

45 Vtedy im on odpovie: "Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili."

46 A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života."