Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 24


1 Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby.

2 On im však povedal: "Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené."

3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?"

4 Ježiš im odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.

5 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: "Ja som Mesiáš." A mnohých zvedú.

6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec.

7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie.

8 Ale to všetko bude len začiatok útrap.

9 Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.

10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť.

11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.

12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.

13 Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

14 Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.

15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel - kto číta, nech pochopí:

16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr,

17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,

18 a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť.

19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať!

20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu,

21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude.

22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia.

23 Keby vám vtedy niekto povedal: "Hľa, tu je Mesiáš" alebo: "Tamto je," neverte.

24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.

25 Hľa, hovorím vám to vopred.

26 Keby vám teda povedali: "Hľa, je na púšti," nevychádzajte; "Hľa, skrýva sa v dome," neverte.

27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ; taký bude aj príchod Syna človeka:

28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.

29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.

30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.

32 Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie viete, že je blízko leto.

33 Tak aj vy; až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi.

34 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.

35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.

37 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka.

38 Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába,

39 a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka.

40 Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá.

41 Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.

42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

43 Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu.

44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

45 Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm?

46 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť.

47 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.

48 Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: "Môj pán voľajako nejde"

49 a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami,

50 pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá,

51 oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.