Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 21


1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov

2 a povedal im: "Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne!

3 A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: "Pán ich potrebuje." A hneď ich prepustí."

4 Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok:

5 "Povedzte dcére sionskej: Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa."

6 Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal.

7 Priviedli oslicu a osliatko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol.

8 Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu.

9 A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: "Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!"

10 Keď vošiel do Jeruzalema, rozvírilo sa celé mesto; vypytovali sa: "Kto je to?"

11 A zástupy hovorili: "To je ten prorok, Ježiš z galilejského Nazareta."

12 Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice

13 a povedal im: "Napísané je: "Môj dom sa bude volať domom modlitby." A vy z neho robíte lotrovský pelech."

14 V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil.

15 Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, čo v chráme volali: "Hosanna synovi Dávidovmu!", nahnevali sa

16 a povedali mu: "Počuješ, čo títo hovoria?" Ježiš im odvetil: "Pravdaže. Nikdy ste nečítali: "Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu."

17 I nechal ich, vyšiel von z mesta do Betánie a tam zostal.

18 Keď sa ráno vracal do mesta, pocítil hlad.

19 Pri ceste videl figovník. Išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, len lístie. Preto mu povedal: "Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie." A figovník hneď vyschol.

20 Keď to učeníci videli, zadivili sa a povedali: "Ako to, že figovník tak naraz vyschol?"

21 Ježiš im na to povedal: "Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: "Zdvihni sa a hoď sa do mora," stane sa to.

22 A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe."

23 Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: "Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?"

24 Ježiš im povedal: "Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím.

25 Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba; či od ľudí?" Oni rozmýšľali a hovorili si: "Ak povieme: "Z neba," povie nám: "Prečo ste mu teda neuverili?"

26 Ale ak povieme: "Od ľudí," máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka."

27 Odpovedali teda Ježišovi: "Nevieme." A on im odvetil: "Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím."

28 "Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: "Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!"

29 Ale on odpovedal: "Nechce sa mi." No potom to oľutoval a šiel.

30 Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: "Idem, pane!" Ale nešiel.

31 Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?" Odpovedali: "Ten prvý." Ježiš im povedal: "Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.

32 Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.

33 Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.

34 Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody.

35 Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali.

36 Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne.

37 Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: "K môjmu synovi budú mať úctu."

38 Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: "To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!"

39 Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.

40 Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?"

41 Odpovedali mu: "Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu."

42 Ježiš im povedal: "Nikdy ste nečítali v Písme: "Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná"?

43 preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.

44 Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdlávi."

45 Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich.

46 A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.