Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 20


1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice.

2 Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice.

3 Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí.

4 I povedal im: "Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé."

5 A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne.

6 Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: "Čo tu nečinne stojíte celý deň?"

7 Vraveli mu: "Nik nás nenajal." Povedal im: "Choďte aj vy do mojej vinice!"

8 Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: "Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!"

9 Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár.

10 Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári.

11 Vzali ho a šomrali na hospodára:

12 "Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť."

13 Ale on jednému z nich odpovedal: "Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár?

14 Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe.

15 Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý.

16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými."

17 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril:

18 "Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť

19 a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych."

20 Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.

21 On sa jej opýtal: "Čo chceš?" Vravela mu: "Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici."

22 Ježiš odpovedal: "Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?" Oni mu vraveli: "Môžeme."

23 On im povedal: "Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec."

24 Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov.

25 Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: "Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc.

26 Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom.

27 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

28 Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých."

29 Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup.

30 A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykríkli: "Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!"

31 Zástup ich okríkal, aby mlčali; ale oni tým väčšmi kričali: "Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!"

32 Ježiš zastal, zavolal si ich a povedal: "Čo chcete, aby som vám urobil?"

33 Odpovedali mu: "Pane, nech sa nám otvoria oči."

34 Ježiš sa zľutoval nad nimi, dotkol sa ich očí a hneď videli a išli za ním.