Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 17


1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.

2 Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.

3 Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.

4 Vtedy Peter povedal Ježišovi: "Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi."

5 Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho."

6 Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli.

7 No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: "Vstaňte a nebojte sa!"

8 A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša.

9 Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: "Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych."

10 Učeníci sa ho pýtali: "Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?"

11 On odpovedal: "Áno Eliáš príde a všetko obnoví.

12 Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka."

13 Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

14 Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol pred ním na kolená

15 a hovoril: "Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody.

16 Priviedol som ho k tvojím učeníkom no nemohli ho uzdraviť."

17 Ježiš povedal: "Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne."

18 Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý.

19 Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: "Prečo sme ho nemohli vyhnať my?"

20 On im povedal: "Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: "Prejdi odtiaľto ta!" - prejde. A nič vám nebude nemožné." (

21 Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom.)

22 Keď boli spolu v Galilei, Ježiš im povedal: "Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí;

23 zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. A oni sa veľmi zarmútili.

24 Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: "Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?"

25 On vravel: "Platí." Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: "Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?"

26 On odpovedal: "Od cudzích." A Ježiš mu povedal: "Synovia sú teda oslobodení.

27 Ale aby sme ich nepohoršili, chod k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba."