Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 10


1 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

2 A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján,

3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš,

4 Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte;

6 choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!

7 Choďte a hlásajte: "Priblížilo sa nebeské kráľovstvo."

8 Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

9 Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze;

10 ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.

11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej.

12 Keď vojdete do domu, pozdravte ho!

13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám.

14 A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh.

15 Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu.

16 Hľa posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.

17 Chráňte sa ľudí; lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach

18 a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.

19 Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.

20 Veď to už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.

22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.

24 Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána.

25 Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich?!

26 Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme,

27 hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.

28 Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

29 Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca.

30 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.

31 Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.

32 Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.

33 Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi; aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.

34 Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem: Nie pokoj som priniesol, ale meč.

35 Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre.

36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.

37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.

38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

40 Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.

41 Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.

42 A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."