Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Marka - kapitola 8


1 V tých dňoch zasa bol pri ňom veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im:

2 "Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť.

3 Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli zďaleka."

4 Jeho učeníci mu odvetili: "Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?"

5 Opýtal sa ich: "Koľko máte chlebov?" Oni odpovedali: "Sedem."

6 Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali; a oni ich rozdali zástupu.

7 Mali aj zopár rybiek. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať.

8 I jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín.

9 Ľudí tam bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil.

10 Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanutského kraja.

11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali.

12 On si v duchu vzdychol a povedal: "Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane."

13 Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.

14 Zabudli si vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb.

15 A on ich varoval: "Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!"

16 Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba.

17 Keď to spozoroval, povedal im: "Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce?

18 Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a Nepočujete? A nepamätáte sa už,

19 koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?" Odpovedali mu: "Dvanásť."

20 "A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?" Odpovedali mu: "Sedem."

21 A povedal im: "Ešte nechápete?"

22 Tak prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol.

23 On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: "Vidíš niečo?"

24 Ten sa pozrel a povedal: "Vidím ľudí; zdá sa mi, akoby stromy chodili."

25 Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne.

26 I poslal ho domov so slovami: "Ale do dediny nechoď!"

27 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: "Za koho ma pokladajú ľudia?"

28 Oni mu odpovedali: "Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov."

29 "A za koho ma pokladáte vy?", opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: "Ty si Mesiáš."

30 Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu.

31 Potom ich začal poúčať: "Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych."

32 Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať.

33 On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: "Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!"

34 Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.

35 Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.

36 Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!

37 Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!

38 Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi."