Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Marka - kapitola 7


1 Zišli sa k nemu farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema.

2 A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami.

3 Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie.

4 A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.

5 Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: "Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?"

6 On im povedal: "Dobre o vás, pokrytcoch prorokoval Izaiáš, ako je napísané: "Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.

7 No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy."

8 Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov."

9 A hovoril im: "Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje.

10 Lebo Mojžiš povedal: "Cti svojho otca i svoju matku" a: "Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť."

11 Vy však hovoríte: "Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,"

12 už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku.

13 A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte."

14 Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: "Počúvajte ma všetci a pochopte!

15 Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka."

16 Kto má uši na počúvanie, nech počúva.)

17 Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva.

18 On im povedal: "Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka,

19 veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?" Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté.

20 A pokračoval: "Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka.

21 Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy,

22 cudzoložstvá chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť.

23 Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka."

24 Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť.

25 Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám.

26 Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry.

27 On jej povedal: "Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám."

28 Ale ona mu odvetila: "Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch."

29 On jej povedal: "Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry."

30 A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli; a zlý duch bol preč.

31 Znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja.

32 Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku.

33 On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka.

34 Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: "Effeta," čo znamená: "Otvor sa!"

35 V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.

36 A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali

37 a s tým väčším obdivom hovorili: "Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč."