Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Marka - kapitola 6


1 Potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním.

2 Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: "Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?!

3 Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?" A pohoršovali sa na ňom.

4 Ježiš im povedal: "Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome."

5 A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých.

6 A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil.

7 Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi

8 a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska,

9 ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat.

10 A povedal im: "Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej.

11 Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim."

12 Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie.

13 Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.

14 Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: "Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc."

15 Iní hovorili: "To je Eliáš." A iní zasa vraveli: "Je to prorok, ako jeden z prorokov."

16 Keď to Herodes počul, povedal: "To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať."

17 Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu.

18 A Ján Herodesovi hovoril: "Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!"

19 Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla,

20 lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval.

21 Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley.

22 Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: "Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti."

23 A veľmi jej prisahal: "Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva."

24 Ona vyšla a vravela svojej matke: "Čo si mám žiadať?" A tá jej povedala: "Hlavu Jána Krstiteľa."

25 Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: "Chcem aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa."

26 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať.

27 Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal,

28 priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke.

29 Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu.

30 Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili.

31 On im povedal: "Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte." Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť.

32 Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty.

33 Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich.

34 Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

35 Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: "Toto miesto je pusté a je už veľa hodín.

36 Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie."

37 On im odpovedal: "Vy im dajte jesť!" Vraveli mu: "Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?"

38 Opýtal sa ich: "Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!" Keď to zistili, povedali: "Päť a dve ryby."

39 Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu.

40 A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat.

41 Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým.

42 Všetci jedli a nasýtili sa,

43 ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb.

44 A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

45 A hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí ľud.

46 Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa.

47 A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi.

48 Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori blížil sa k nim a chcel ich obísť.

49 Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli;

50 všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: "Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!"

51 Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení,

52 lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené.

53 Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli.

54 Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali;

55 rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli.

56 A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.